e-prawnik.pl Porady prawne

Żądania wyrażone w apelacji od wyroku karnego

Pytanie:

Sąd wydał wyrok 4 lat pozbawienia wolności za czyny z art. 279 kodeksu karnego. Oskarżony chce wnieść apelację od wyroku. We wniosku trzeba podać o co wnosi apelację. Czy jeżeli będzie wnosił o karę z warunkowym jej zawieszeniem apelacja nie zostanie odrzucona? Czy jest granica kary, o którą można wnosić?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Żądania wyrażone w apelacji od wyroku karnego

8.9.2003

Rozumiemy, iż sąd I instancji wydał wyrok 4 lat pozbawienia wolności za kradzież z art. 279 kodeksu karnego, który jednak nie jest jeszcze prawomocny, tzn. nie upłynął jeszcze termin do wniesienia apelacji. Orzecznie sądu I instancji można zaskarżyć w całości lub w części, można także zaskarżyć samo uzasadnienie orzeczenia. Faktycznie kodeks postępowania karnego wymaga, aby odwołujący się wskazał zaskarżone rozstrzygnięcie lub ustalenie, a także podał, czego się domaga. Odwołanie (apelacja) powinna zawierać zarzuty odwoławcze, czyli zawarte w środku odwoławczym twierdzenie wskazujące na określone uchybienia prawne, którymi w ocenie skarżącego dotknięte jest rozstrzygnięcie. Ważnym jest tutaj takżę to postanowienie kodeksu postępowania karnego, które stanoi, iż sąd odwoławczy może orzec na niekorzyść oskarżonego tylko wtedy, gdy wniesiono na jego niekorzyść środek odwoławczy, a także tylko w granicach zaskarżenia, chyba że ustawa stanowi inaczej. Po rozpoznaniu środka odwoławczego sąd orzeka o utrzymaniu w mocy, zmianie lub uchyleniu zaskarżonego orzeczenia w całości lub w części. Dotyczy to odpowiednio rozpoznania środka odwoławczego od uzasadnienia orzeczenia. Termin do wniesienia apelacji wynosi 14 dni i biegnie dla każdego uprawnionego od daty doręczenia mu wyroku z uzasadnieniem. Z opisu zawartego w pytaniu wynika, iż skazany chce złożyć apelację co do kary. Apelację taką traktuje się jako apelację przeciwko całości rozstrzygnięcia o karze, czyli co do rodzaju jak i rozmiaru orzeczonej kary. Nie sposób odpowiedź w tym miejscu, czy apelacja zostanie rozstrzygnięta przez sąd czy też nie. Przede wszystkim dlatego, iż o tym zadecyduje sam sąd badając psrawę i biorąc pod uwagę akta sprawy, okoliczności oraz wniesioną apelację. Z cała pewnością wpływ na orzeczenie w wyniku ewentualnej apelacji będzie miała zasada, iż sąd nie może orzec na niekorzyść oskarżonego, mówiąć inaczej, kara z całą pewnością nie będzie większa, niż ta orzeczona przez sąd I instancji. O złagodzenie kary można wnosić teoretycznie na wszelkie sposoby, jednak skuteczność takiego wniosku uzależniona będzie oczywiście od tego, jak apelacja zostania umotywowana oraz jakimi argumnetami prawnymi poparta (czy zostanie wskazany przepis, który przemawia na przykład za złagodzeniem kary).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ