Żądanie alimentów w pozwie rozwodowym

Pytanie:

Mój mąż nie mieszka już ze mną od 2 lat, nie interesuje się naszą chorą córką, nie loży na jej utrzymanie, lekarstwa itd. Chce złożyć pozew o rozwód, z winy męża, do sądu, czy mogę w nim żądać alimentów?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Na wstępie, należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 23 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej k.r.o ) małżonkowie są obowiązani do
współdziałania dla dobra rodziny, którą przez swój związek założyli. Potwierdzenie tej zasady znajduje się w art. 27 kro, wedle którego: Oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym.
Oznacza to, że mąż, nawet jeśli wyprowadził się z domu i nie pozostajecie Państwo we wspólnym pożyciu, jest nadal zobowiązany do pokrywania kosztów leczenia, wychowania, utrzymania dziecka. W świetle prawa jesteście nadal małżeństwem i ciążą na Was obowiązki wynikające z przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Pani obowiązki te realizuje nie tylko poprzez
dostarczanie zarobionych środków pieniężnych na leczenie i utrzymanie córki, ale także sprawując nad nią codzienną, bieżącą opiekę, utrzymując dom, który wspólnie Państwo tworzyliście. Skoro mąż nie pomaga we wspólnym gospodarstwie domowym, winien przynajmniej dostarczać środków majątkowych na utrzymanie dziecka. Nie chodzi tu jedynie o pieniądze, ale także o
produkty żywnościowe, leki, ubrania, transport dziecka do lekarza. Obowiązek alimentacyjny, bo o nim mowa, może być orzeczony także w trakcie trwania małżeństwa. Jego podstawą jest wspomniany wcześniej art. 27 kro. Małżonek może więc w trakcie trwania małżeństwa dochodzić od współmałżonka środków utrzymania w zakresie równym obowiązkowi przyczyniania się przez niego do zaspokajania potrzeb rodziny. Odbywa się to na drodze procesu. Występuje wówczas Pani jedynie w imieniu własnym, mimo żądania odpowiednich świadczeń na rzecz rodziny. Według poglądów doktryny powództwo to może zostać wytoczone bez względu na to, czy małżonkowie pozostają we wspólnym pożyciu czy też faktycznej separacji.

Trzeba przy tym zaznaczyć, że „wina jednego z małżonków w zerwaniu pożycia nie ma żadnego
wpływu na istnienie i zakres obowiązku, przewidzianego w art. 27, małżonka winnego" (tak np.
Marek Sychowicz w „Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz" pod red. K. Piaseckiego,
Warszawa 2006, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, ss. 960)
Warto również wskazać że zgodnie z uchwałą 7 sędziów SN z dnia 29 stycznia 1954r (sygn. I C
3075/52m OSN 1955, nr IV poz. 68) „jeżeli jedno z małżonków poniosło tę część kosztów
utrzymania rodziny, którą obowiązane było ponosić drugie z małżonków, to przysługuje mu
względem współmałżonka roszczenie regresowe" Oznacza to, że w ewentualnym procesie (na skutek pozwu wniesionego niezależnie od pozwu rozwodowego) może Pani domagać się zwrotu części wydatków na wspólne gospodarstwo
domowe i córkę. Niezależnie od obowiązku partycypowania we wcześniejszych wydatkach, mąż
nadal obowiązany jest do bieżącego ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania córeczki.
Warto o tym wiedzieć i nie godzić się na taki stan rzeczy. Oczywiście, możliwe jest wystąpienie
do sądu z pozwem o alimenty na podstawie wskazanego wyżej artykułu. Jednakże w opisie
sytuacji wskazuje Pani, że podjęła decyzję o rozwodzie, stąd w naszej opinii skupimy się na
przebiegu postępowania sądowego wywołanego wniesieniem pozwu o rozwód i kwestią
zobowiązania męża do alimentacji w trakcie tego postępowania i w wyroku rozwodowym.
Zgodnie z przepisem art. 445 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego można już na etapie wniesienia pozwu o rozwód złożyć
wniosek o zabezpieczenie powództwa poprzez nakazanie mężowi alimentacji w trakcie odbywającego się procesu o rozwód. Można więc, jako jedno z żądań pozwu, sformułować wniosek o zabezpieczenie, a skutkiem jego uznania przez sąd będzie obowiązek płacenia przez męża alimentów (na rzecz samej córeczki, ewentualnie także dla Pani, o czym za chwilę) w trakcie trwania procesu rozwodowego do momentu ostatecznego orzeczenia w wyroku rozwodowym o obowiązku alimentacyjnym.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: