Żądanie odsetek od spóźniającego się z zapłatą faktury

Pytanie:

Czy mogę żądać odsetek od spóźniającego się z zapłatą odbiorcy faktury?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 481 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Także ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1323 z późn. zm.) - dalej u.t.z.t.h. - określa, w art. 7 że jeżeli dłużnik, w terminie określonym na fakturze lub rachunku, nie dokona zapłaty na rzecz wierzyciela, który spełnił określone w umowie świadczenie niepieniężne, wierzycielowi przysługują, bez odrębnego wezwania, odsetki w wysokości odsetek za zwłokę, określanej na podstawie art. 56 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), chyba że strony uzgodniły wyższe odsetki, za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego do dnia zapłaty. Dodatkowo na podstawie art. 5 i 6u.t.z.t.h. wierzycielowi ma prawo do odsetek ustawowych od 31 dnia po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczeniu dłużnikowi faktury lub rachunku - do dnia zapłaty, ale nie dłuższy niż do dnia wymagalności świadczenia pieniężnego. Odsetki należą się zatem przy opóźnieniach w spełnianiu świadczeń pieniężnych dłużnika względem wierzyciela. Termin opóźnienia jest liczony od terminu zapłaty określonego na fakturze lub rachunku.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

tsl-nowosc @wp.pl

27.9.2012 13:1:53

Re: Żądanie odsetek od spóźniającego się z zapłatą faktury

do ilu lat wstecz mozna ubiegac sie o odsetki


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 18.6.2013

  Faktura korygująca, nota korygująca, duplikat faktury kiedy wystawiać?

  Faktury korygujące (zwane powszechnie „korektami”) oraz noty korygujące wystawiane są w sytuacjach, które wymagają poprawy zapisów dokonanych fakturami VAT. Rodzaj „korekty” (...)

 • 16.3.2009

  Na czym polega akredytywa?

  Akredytywy znajdują zastosowanie zarówno w obrotach krajowych jak i zagranicznych. Akredytywa gwarantuje dostawcy bezwzględne i natychmiastowe otrzymanie należności, a odbiorcy pozwala uzależnić (...)

 • 18.5.2019

  Jakich odsetek nie można zastrzegać w umowie?

  Niedopuszczalne było zastrzeganie odsetek umownych za opóźnienie wyższych niż odsetki maksymalne określone w art. 395 § 2[1] Kodeksu cywilnego, również przed 1 stycznia 2016 r. (...)

 • 4.9.2018

  Termin płatności faktury - Jakie obowiązują terminy zapłaty w transakcjach handlowych?

  Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych przewiduje szczególne uprawnienia i obowiązki w związku z terminami zapłaty w transakcjach handlowych dla przedsiębiorców (...)

 • 10.12.2011

  Kiedy można anulować fakturę?

  Kwestia anulowania faktury nie jest uregulowana ani w przepisach ustawy o VAT, ani też w przepisach wykonawczych do niej. Nie oznacza to jednak, że w praktyce podatnicy nie mogą anulować faktury. Możliwość (...)