Zajęcie nadpłaty podatku, należnej dłużnikowi

Pytanie:

W jakim trybie egzekucyjnym powinno się odbyć zajęcie nadpłaty podatku, należnej dłużnikowi?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zajęcie nadpłaty winno odbyć się w trybie przewidzianym dla egzekucji z innych wierzytelności (art. 895 – 908 Kodeksu postępowania cywilnego). Ten rodzaj egzekucji dotyczy pieniężnych i niepieniężnych wierzytelności dłużnika oraz zbywalnych praw majątkowych dłużnika. Przykładowo, mogą to być wierzytelności wynikające z umów (np. z tytułu sprzedaży towaru), wierzytelności o wydanie nieruchomości lub ruchomości oraz wierzytelności i prawa majątkowe związane z dokumentami (np. weksle, czeki i akcje). Zgodnie z art. 895 par. 1 k.p.c.  egzekucja z wierzytelności i innych praw majątkowych należy do komornika, w którego okręgu dłużnik ma miejsce zamieszkania lub siedzibę (w przypadku przedsiębiorcy). Jeżeli dłużnik nie ma miejsca zamieszkania w Polsce, ogólną właściwość oznacza się według miejsca jego pobytu w Polsce, a gdy nie jest ono znane lub nie leży w Polsce  -  według ostatniego miejsca zamieszkania dłużnika w Polsce. Komornik przystępując do egzekucji z wierzytelności dokonuje jej zajęcia. Zajęcie jest dokonane z chwilą doręczenia dłużnikowi zajętej wierzytelności (czyli temu, kto ma spełnić świadczenie na rzecz podmiotu, wobec którego toczy się egzekucja) stosownego wezwania. Komornik wezwie dłużnika wierzytelności, aby należnego od niego świadczenia nie uiszczał dłużnikowi (wobec którego prowadzona jest egzekucja), lecz złożył je komornikowi lub do depozytu sądowego. Zgodnie z art.   5 896 par. 1 k.p.c. komornik zawiadamia również dłużnika, wobec którego prowadzona jest egzekucja, że nie wolno mu odbierać żadnego świadczenia wynikającego z zajętej wierzytelności ani też nią rozporządzać. Gdy egzekucja prowadzona jest z wierzytelności obejmującej świadczenia periodyczne, zajęcie obejmuje również wypłaty wymagalne w przyszłości. Warto podkreślić, że egzekucję z innych wierzytelności i innych praw majątkowych wszczyna się na wniosek wierzyciela. Do wniosku, jak przy każdej egzekucji, wierzyciel obowiązany jest dołączyć tytuł wykonawczy. We wniosku powinna być dokładnie określona wierzytelność, do której ma być prowadzona egzekucja, nie można zaś żądać wszczęcia egzekucji do jakiejkolwiek wierzytelności dłużnika.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 19.5.2012

  Zasady zwrotu nadpłaty podatku

  Właśnie dobiegła końca kampania składania PIT-ów. Wielu podatników dostanie od fiskusa podarunek w postaci zwrotu nadpłaty podatku. Warto wiedzieć, jakie zasady obowiązują przy dokonywaniu zwrotu (...)

 • 8.5.2012

  Zasady zwrotu nadpłaty podatku

  Każdy podatnik z niecierpliwością czeka na zwrot nadpłaconego podatku, natomiast nie wszyscy z nich wiedza, na jakich zasadach oraz kiedy ten zwrot powinien nastąpić. Wypełnieniu tej luki, w wiedzy (...)

 • 25.10.2012

  Nadpłata podatku

  Za nadpłatę uważa się kwotę podatku uiszczonego nienależnie lub w wysokości większej od należnej. Podatek nienależny to taki, który pozbawiony jest podstawy w postaci zobowiązania podatnika (...)

 • 27.7.2018

  Jak dostać zwrot nadpłaty podatku?

  Zdarza się, że podatnik, płatnik lub inkasent wpłacił (bądź też kwota została pobrana) do organu podatkowego kwotę wyższą niż wysokość zobowiązania podatkowego, albo też kwotę nienależną. (...)

 • 6.3.2012

  Odpowiedzialność spadkobierców za zobowiązania podatkowe spadkodawcy

  Spadkobiercy, przyjmując spadek, przejmują także podatkowe prawa i obowiązki spadkodawcy. Przy ustalaniu kręgu spadkobierców oraz w ogólnych kwestiach związanych z przyjęciem lub odrzuceniem (...)