Zajęcie ruchomości znajdujących się innych osób

Pytanie:

Dłużnik dowiedziawszy się, że wierzyciel złożył u komornika tytuł egzekucyjny (dot. nieruchomości i ruchomości) chcąc uniknąć zajęcia ruchomości tj. maszyn rolniczych, traktora i innych wartościowych rzeczy; przekazał je swojemu rodzeństwu i rodzicom prowadzącym odrębne gospodarstwa. Co w tym przypadku może uczynić komornik oraz wierzyciel?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Art. 845 k.p.c. stwierdza, że jeżeli ruchomości znajdują się we władaniu osoby trzeciej (w opisanym stanie faktycznym rodzeństwa i rodziców), można zająć ruchomości dłużnika, gdy: - osoba trzecia wyrazi na to zgodę, - osoba trzecia przyznaje, że ruchomości stanowią własność dłużnika, - przepisy szczególne na to zezwalają. Przyznanie przez osobę trzecią, że ruchomości stanowią własność dłużnika sprawia, że znajdujące się w jej władaniu rzeczy mogą być zajęte bez zgody osoby trzeciej. Wyrażenie zgody przez osobę trzecią na zajęcie musi być wyraźne albo nawet uzewnętrznione przez czynności konkludentne, np. podpisanie protokołu. W razie odmowy zgody przez osobę trzecią na zajęcie, wierzyciel może jedynie zająć prawa dłużnika o wydanie rzeczy na podstawie art. 905 k.p.c. Osoba trzecia, która z mocy zajęcia wierzytelności ma wydać dłużnikowi na własność ruchomości, obowiązana jest wskutek zajęcia wydać je komornikowi. Jeżeli osoba ta odmawia wydania, to komornik nie może zmusić jej do tego, tylko wierzyciel egzekwujący - na podstawie zajęcia - powinien wytoczyć proces o wydanie ruchomości i na skutek wyroku uwzględniającego powództwo zmierzać do odebrania rzeczy (art. 887 § 2 w zw. z art. 902 i art. 1041-1045 k.p.c.). Ten sposób egzekucji jest dopuszczalny, jeżeli ruchomości mogą być wydane na własność dłużnikowi. Z czynności wydania komornikowi należy sporządzić protokół. Po wydaniu ruchomości komornik przeprowadza egzekucję z ruchomości, nie dokonując już zajęcia, ponieważ następuje ono przez samo zajęcie wierzytelności. Jeżeli w tytule wykonawczym zaznaczono by, że na zabezpieczenie roszczeń wierzyciela należy zająć oznaczone ruchomości będące we władaniu wskazanej w nim osoby trzeciej (art. 739, 747 pkt 1 k.p.c.), to komornik - zajmując je mimo sprzeciwu tej osoby i zaprzeczenia przez nią własności dłużnika (art. 743, 845 k.p.c.) - nie narusza przepisów prawa egzekucyjnego (uchwała SN z dnia 13 lutego 1981 r., III CZP 71/80, OSNCP 1981, nr 8, poz. 143).

Jeżeli jednak przekazanie oznacza, że dłużnik dokonał darowizny, czy sprzedaży, można skorzystać ze skargi pauliańskiej. Zgodnie z art. 527 kc, gdy wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową, każdy z wierzycieli może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego, jeżeli dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli, a osoba trzecia o tym wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć. Jeżeli wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli uzyskała korzyść majątkową osoba będąca w bliskim z nim stosunku, domniemywa się, że osoba ta wiedziała, iż dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli. Jeżeli wskutek czynności prawnej dokonanej przez dłużnika z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową bezpłatnie, wierzyciel może żądać uznania czynności za bezskuteczną, chociażby osoba ta nie wiedziała i nawet przy zachowaniu należytej staranności nie mogła się dowiedzieć, że dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY