Zajęcie wynagrodzenia przez komornika

Pytanie:

Kilka osób w naszej firmie ma zajęte wynagrodzenia przez komorników z różnych tytułów, cześć ma zajęcia alimentacyjne, część niealimentacyjne. Zgodnie z nowym regulaminem wynagrodzeń - każdy pracownik ma ustaloną stawkę za godzinę pracy + premię w wysokości 20% pomniejszaną proporcjonalnie za czas choroby. Czy należy na nowo obliczać kwotę przekazywaną do komornika w związku z np. chorobą pracownika lub gdy przepracuje więcej godzin niż w miesiącu poprzednim? Czy w związku ze zmianą składki rentowej od 1 lipca 2007 roku, należy wszystkim na nowo obliczyć kwotę przekazywaną do komornika?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Art. 833 kodeksu postępowania cywilnego w zakresie egzekucji wynagrodzenia ze stosunku pracy, odsyła do przepisów kodeksu pracy. Stosownie zaś do art. 81 § 1 kodeksu pracy pracownikowi przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania określonego stawką godzinową lub miesięczną. W celu ustalenia dolnego pułapu wolnego od zajęcia należy ustalenia części wypłaty podlegającej zajęciu sprowadzić do stawki miesięcznej.

Zajęciom komorniczym podlegają wszelkie wynagrodzenia ze stosunku pracy, niezależnie od sposobu nawiązania stosunku pracy (z umowy, z powołania, mianowania, wyboru, spółdzielczej umowy o pracę) i bez względu na charakter wykonywanej pracy. Należy zaznaczyć, że w art. 881 § 2 kpc. mowa jest o wynagrodzeniu za pracę, do którego wlicza się wynagrodzenie za prace zlecone, nagrody i premie przysługujące dłużnikowi za okres jego zatrudnienia, jak również związany ze stosunkiem pracy zysk lub udział we wszelkich funduszach pozostających w związku ze stosunkiem pracy. Z kolei inne umowy o świadczenie usług, jak np. umowa agencyjna lub umowa zlecenia, mogą być uznane za umowy o pracę, jeżeli na podstawie całokształtu okoliczności i z ich treści wynika, że umową objęta została sama praca a nie jej wynik.

W związku z powyższym potrącenia komornicze powinny dotyczyć aktualnej wysokości wynagrodzenia w danym miesiącu (decyduje tu moment uzyskania dochodu).W związku z obniżeniem składki rentowej ustawą z dnia 15 czerwca 2007 roku (Dz.U. 2007 r., Nr 15, poz. 792 ), przy obliczaniu wynagrodzenia konieczne będzie uwzględnienie obniżenia tej składki .

W kwestii obniżenia składki rentowej odsyłamy Państwa do odpowiedzi zatytułowanej Obniżenia składki rentowej.

Nawiązując do w/w przepisów, w celu przekazania odpowiednich kwot komornikowi, jest Pan zobowiązany do obliczania wynagrodzenia z każdego miesiąca z osobna.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Egzekucja z wynagrodzenia za pracę - jak przebiega?

  Egzekucja, która jest prowadzona z wynagrodzenia za pracę jest chyba jednym z najczęstszych i najpopularniejszych sposobów przeprowadzania postępowania egzekucyjnego gdy dłużnikiem jest osoba fizyczna. (...)

 • Zajęcie jako pierwszy etap egzekucji z nieruchomości

  Egzekucja z nieruchomości to innymi słowa egzekucja z własności nieruchomości - prowadzi ona bowiem do zmiany w prawie własności nieruchomości. Zajęcie jest pierwszym etapem egzekucji z nieruchomości, (...)

 • Najniższa krajowa 2018 - ile wynosi najniższa krajowa brutto i netto?

  Wzrosła najniższa krajowa. Od 1 stycznia 2018 roku pracowników otrzymujących minimalne wynagrodzenie za pracę czeka podwyżka. Płaca minimalna wzrośnie wtedy do 2.100 złotych. To o 5% i jednocześnie (...)

 • Odpowiedzialność odszkodowawcza komornika

  Czy w przypadku wyrządzenia szkody przez komornika możemy domagać się za nią odszkodowania? Jeżeli tak to od kogo i na jakich zasadach?

 • Egzekucja z ruchomości

  Egzekucja z ruchomości jest tzw. sposobem zaspokajającym egzekucji świadczeń pieniężnych. Egzekucję z ruchomości przeprowadza komornik sądu, w którego okręgu znajdują się ruchomości podlegające (...)

NA SKÓTY