Zakup gruntu na cele działalności gospodarczej

Pytanie:

Prowadzę działalność gospodarczą (KPiR) i jestem podatnikiem podatku od towarów i usług. Kupiłem od Agencji Nieruchomości Rolnych grunt budowlany. Na gruncie tym zamierzam pobudować budynek piętrowy z częściowym przeznaczeniem pod działalność gospodarczą i mieszkaniową (parter dz. gospodarcza, I p. własne mieszkanie). Nie mam jeszcze opracowanego projektu budowlanego. Na zakupiony grunt otrzymałem fakturę VAT z naliczonym podatkiem VAT - 22%. Czy mogę odliczyć podatek VAT (zawarty we fakturze) z mojej działalności gospodarczej i w jakiej wysokości?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Należy wskazać, że grunt nie został wymieniony w ustawie jako towar, którego nabycie nie uprawnia do obniżenia podatku należnego o naliczony, pod warunkiem, że zakup gruntu oraz innych usług z tym związanych służyć będzie czynnościom opodatkowanym - podatnik nabywa prawo do obniżenia podatku należnego przy nabyciu gruntu, w tym od zakupów związanych pośrednio z jego nabyciem. Jeśli na gruncie tym podatnik zamierza pobudować budynek piętrowy z częściowym przeznaczeniem pod działalność gospodarczą i mieszkaniową, odliczeniu powinien podlegać VAT tylko w takiej proporcjonalnej części, w jakiej grunt będzie służył prowadzeniu działalności gospodarczej.

Należy jeszcze zauważyć, iż zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego. Zgodnie natomiast z ustawami o podatkach dochodowych nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na nabycie gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów, z wyjątkiem opłat za wieczyste użytkowanie gruntów; grunty nie podlegają też amortyzacji. Należy jednakże zwrócić uwagę na zapis art. 88 ust. 3 pkt 1 ustawy, zgodnie z którym powołany wyżej przepis art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy nie dotyczy wydatków związanych z nabyciem towarów i usług, o których mowa w art. 87 ust. 3, oraz z nabyciem gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów. Powyższe wskazuje zatem, iż wydatki poniesione w związku z nabyciem gruntów, mimo iż nie stanowią kosztów uzyskania przychodów, mogą podlegać odliczeniu na zasadach ogólnych, albowiem zostały one wyłączone z katalogu wydatków, którym ustawodawca odmówił prawa do obniżenia podatku należnego. Co należy jednak jeszcze raz podkreślić, prawo odliczenia przysługuje jednakże jedynie w zakresie, w jakim grunty te będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w przepisie art. 86 ust. 1 ustawy z uwzględnieniem art. 90 ustawy. Również jedynie w tym zakresie podlegają odliczeniu inne wydatki związane z nabyciem gruntu.

Powyższe znajduje potwierdzenie w interpretacjach organów podatkowych (por. postanowienie Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna z dnia 17 lutego 2005 r., sygn. III-1/443/3/2005/ER).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: