Zakup nieruchomości od członka Rodziny

Pytanie:

Chciałbym wziąć kredyt ze szwagrem na zakup nieruchomości lecz podejrzewam iż osoba która chce sprzedać tą nieruchomość może być zadłużona .Czy istnieją jakieś podstawy prawne które pozwolą wierzycielom od którego zakupiliśmy działkę na odebranie nam owej nieruchomości jeżeli będziemy mieć kredyt hipoteczny z długoterminową spłatą?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

 

W zaistniałej sytuacji należy zwrócić uwagę na instytucję tzw. skargi pauliańskiej:

 

Art. 527. § 1. Gdy wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową, każdy z wierzycieli może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego, jeżeli dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli, a osoba trzecia o tym wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć

§ 2. Czynność prawna dłużnika jest dokonana z pokrzywdzeniem wierzycieli, jeżeli wskutek tej czynności dłużnik stał się niewypłacalny albo stał się niewypłacalny w wyższym stopniu, niż był przed dokonaniem czynności. 

§ 3. Jeżeli wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli uzyskała korzyść majątkową osoba będąca w bliskim z nim stosunku, domniemywa się, że osoba ta wiedziała, iż dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli. 

§ 4. Jeżeli wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli korzyść majątkową uzyskał przedsiębiorca pozostający z dłużnikiem w stałych stosunkach gospodarczych, domniemywa się, że było mu wiadome, iż dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli.

 

Przepisy te więc stanowią, iż faktycznie, wierzyciele Pańskiego potencjalnego kontrahenta będą mieli możliwość domagania się uznania czynności sprzedaży nieruchomości za bezskuteczną w stosunku do nich, o ile wskutek tej czynności ich dłużnik stanie się niewypłacalny bądź stanie się niewypłacalny w większym stopniu, niż był wcześniej. Przepis odnosi się również do świadomości kontrahentów dłużnika w kwestii tego, że działa on ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli. Warto tu przywołać wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 13 października 2006 r. (III CSK 58/2006): „Jeżeli skargą pauliańską zaskarżona została umowa sprzedaży nieruchomości, dla zachowania należytej staranności osoby trzeciej w rozumieniu art. 527 § 1 in fine kc wystarczy zapoznanie się tej osoby z treścią wpisów do księgi wieczystej prowadzonej dla sprzedanej nieruchomości, a nie aktami tej lub innej księgi wieczystej. Nie ma przy tym znaczenia zawodowy charakter działalności osoby trzeciej (nabywcy nieruchomości)”. O skutku skargi pauliańskiej celnie wypowiedział się Marek Sychowicz w publikacji pt. „Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania. Tom I” (Dmowski Stanisław, Sychowicz Marek, Ciepła Helena, Kołakowski Krzysztof, Wiśniewski Tadeusz, Żuławska Czesława, Gudowski Jacek, Bieniek Gerard, Warszawa 2009, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie IX)): „Ochrona wierzyciela, którą zapewnia skarga pauliańska, sprowadza się do uznania czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli za bezskuteczną w stosunku do wierzyciela, który czynność zaskarżył. Oznacza to, że zaskarżona czynność zachowuje ważność, ale jest ona bezskuteczna tylko w stosunku do wierzyciela, który czynność tę zaskarżył (a w wypadku solidarności wierzycieli - także w stosunku do pozostałych wierzycieli solidarnych), natomiast w stosunku do innych osób, a w szczególności między dłużnikiem a osobą trzecią, która uzyskała korzyść majątkową, oraz w stosunku do innych wierzycieli (poza wierzycielami solidarnymi) czynność pozostaje nadal skuteczna (jest to tzw. bezskuteczność względna). Bezskutecznością może być objęta jedynie czynność prawna dłużnika do maksymalnych rozmiarów wierzytelności przysługującej wierzycielowi, który czynność zaskarżył. Orzeczenie, które zapadło w sprawie o uznanie czynności prawnej dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli za bezskuteczną, ma charakter konstytutywny. Dopiero data prawomocności wyroku zapadłego w sprawie, stwarza sytuację prawną wymagalności długu obciążającego osobę trzecią, która uzyskała korzyść (wyrok SN z 3 czerwca 1982 r., III CRN 105/82, LexPolonica nr 296172, OSNCP 1983, nr 1, poz. 14). Według innego poglądu bezskuteczność następuje od dnia wystąpienia przez wierzyciela z powództwem lub zarzutem, o których mowa w art. 531, jeżeli zostały one uwzględnione (B. Łubkowski, w: Kodeks..., s. 1248)”.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: