Zaliczka i koszty od umów o dzieło

Pytanie:

Jednostka budżetowa w ramach umowy o dzieło zleciła tłumaczowi przysięgłemu tłumaczenie tekstu. Tłumacz wystawił rachunek z wyodrębnieniem kosztów tłumaczenia i kosztów dojazdu. W jaki sposób należy obliczyć podatek dochodowy. Czy koszty uzyskania przychodu należy liczyć również od kosztów dojazdu? Czy podstawą opodatkowania jest tylko wartość tłumaczenia? Czy koszty dojazdu należy w całości opłacić?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W celu ustalenia zasad opodatkowania określonego zdarzenia gospodarczego (np. umowy o dzieło) podatkiem dochodowym od osób fizycznych przede wszystkim konieczne jest zakwalifikowanie przychodu do określonego źródła przychodów.

Wykonawca dzieła może je wykonywać bądź w ramach działalności wykonywanej osobiście na podstawie art. 13 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (i wtedy zamawiający dzieło jest płatnikiem zaliczki na podatek za wykonawcę dzieła ta sytuacja będzie przedmiotem poniższej analizy), bądź w ramach własnej działalności gospodarczej (i wtedy sam opłaca podatek dochodowy).

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności m.in. z tytułu umów o dzieło, są obowiązane jako płatnicy pobierać, zaliczki na podatek dochodowy w wysokości 19 % należności pomniejszonej o koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz pomniejszonej o składki potrącone przez płatnika w danym miesiącu na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe.

Na podstawie wspomnianego wyżej art. 22 ust. 9 pkt 4 ustawy koszty uzyskania przychodów m.in. z umów o dzieło oblicza się w wysokości 20 % uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.

Podsumowując, jeżeli strony umowy o dzieło uzgodniły, że oprócz wynagrodzenia z tytułu wykonanej pracy, wykonawcy będą się należały również świadczenia dodatkowe (np. zwrot kosztów dojazdu), to z powyższych przepisów wynika, że zarówno dla potrzeb obliczenia zaliczki na podatek dochodowy, jak i dla obliczenia kosztów bierze się pod uwagę całość przychodu, pomniejszonego jedynie o wskazane w tych przepisach elementy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 4.9.2018

  Odstąpienie od umowy o dzieło po upływie terminu do jego wykonania

  Zawierając umowę o dzieło Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a Zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Często może dojść do sytuacji, iż upłynął (...)

 • 18.9.2018

  Umowa zlecenie - Co musisz wiedzieć o umowie zlecenie

  Z tego tekstu dowiesz się, czym umowa zlecenie różni się od umowy o dzieło. Czy zlecenie obejmuje wyłącznie dokonywanie czynności prawnych? Czy w każdym czasie możesz wypowiedzieć umowę (...)

 • 29.9.2017

  Kiedy umowa o dzieło się kończy?

  Stosunek prawny dzieła wygasa przede wszystkim: z chwilą odebrania dzieła przez zamawiającego, w wyniku jednostronnego odstąpienia od umowy z określonych prawnie przyczyn lub wskutek umownego rozwiązania (...)

 • 14.7.2018

  Umowa o dzieło , Na czym polega i jak zawrzeć umowę o dzieło?

  Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Jest to umowa wzajemna. Dzieło może mieć zarówno (...)

 • 19.5.2012

  CIT - Podatek dochodowy od osób prawnych

  Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych obowiązania są bez wezwania składać deklarację o wysokości dochodu (lub straty) osiągniętego od początku roku podatkowego i wpłacać na rachunek (...)