e-prawnik.pl Porady prawne

Zamówienie z wolnej ręki a zmiana umowy

Pytanie:

Czy jeśli zawarto umowę, gdzie udzielono zamówienia z wolnej ręki - może być zapis o ewentualnych modyfikacjach umowy w trybie art.144 prawa zamówień publicznych? Czy w ogóle może być zapis o jakichkolwiek modyfikacjach?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zamówienie z wolnej ręki a zmiana umowy

29.9.2005

Przepisy odnoszące się do umów w sprawie zamówień publicznych, dotyczą wszystkich umów, niezależnie od trybu udzielenia zamówienia. Nie ma żadnych przepisów, które wyłączałyby możliwość skorzystania z regulacji zawartej w art. 144 prawa zamówień publicznych. Zgodnie z tym artykułem niedopuszczalne są zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego.  

Zakazane są więc zmiany umowy, które prowadziłyby do zmiany treści oferty złożonej przez wybranego oferenta, które przy dołożeniu należytej staranności można było przewidzieć w chwili zawarcie umowy oraz niekorzystne dla zamawiającego. 

Zmiany korzystne dla zamawiającego, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, są dopuszczalne za zgodą obydwu stron umowy w granicach ogólnej swobody kontraktowej. 

Jednak nie każde zmiany korzystne dla zamawiającego są dozwolone. Otóż nie są dopuszczalne zmiany zawartej umowy, jeżeli zmierzają do rozszerzenia zakresu przedmiotowego umowy. W przypadku gdy prace dodatkowe nie mieszczą się w pojęciu zamówienia dodatkowego, wymagają udzielenia odrębnego zamówienia publicznego. 

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ