e-prawnik.pl Porady prawne

Zamówienie z wolnej ręki po przetargu

Pytanie:

W nadleśnictwie przeprowadzono przetarg nieograniczony na usługi w zakresie zagospodarowania lasu. Z uwagi na specyfikę leśną zadania w przetargu podzielono na 13 pakietów (1 pakiet- 1 leśnictwo). W 11 pakietach nie wybrano oferenta (brak chętnych, nie spełnienie wymogów). Napisano pismo do Prezesa UZP o zgodę na zamówienie z wolnej ręki (motywując to koniecznością wczesnego rozpoczęcia prac w lesie, a pełny tryb przetargu pozwalałby dopiero na rozpoczęcie prac w marcu). Uzyskano odpowiedź odmowną - brak przesłanek do zastosowania innych trybów przetargu. Obecnie chcemy skrócić okres składania ofert (do 37 dni - art.43 ust 4) ale w trybie tym wymagane jest wcześniejsze wstępne ogłoszenie informacyjne. Takiego ogłoszenia Nadleśnictwo nie składało. Czy można zwrócić się w związku z tym do Prezesa UZP o ten tryb - przetarg nieograniczony ze skróconym terminem składania ofert? Jeżeli tak to na jaką podstawę prawną można się w piśmie powołać?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zamówienie z wolnej ręki po przetargu

15.2.2005

Stwierdzenie, iż istnieje potrzeba skrócenia terminu do 37 dni wskazuje na to, iż pytanie dotyczy przetargu, w którym wartość zamówienia przekracza 60 000 euro. Wtedy termin do składania ofert wynosi 52 dni od dnia przekazania informacji Prezesowi Urzędu. Jeżeli wartość zamówienia nie przewyższa tej kwoty, termin do składania ofert może wynosić nie mniej niż 15 dni. Możliwość skrócenia terminu istnieje tylko wtedy, gdy informacja o tym zamówieniu została zawarta we wstępnym ogłoszeniu informacyjnym dotyczącym zamówień planowanych w terminie 12 miesięcy, przekazanym co najmniej na 52 dni przed dniem przekazania ogłoszenia o zamówieniu Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych. Przepisy nie stwarzają niestety w omawianej sytuacji żadnych wyjątków.

Zamówienie z wolnej ręki może nastąpić jeżeli np.:

1.ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia,

2.w prowadzonych kolejno postępowaniach o udzielenie zamówienia, z których co najmniej jedno prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego, nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

Są to dwie z szeregu okoliczności przewidzianych w przepisach, a uzasadniających zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki najbliższe opisanej sytuacji. Przy zamówieniach o wartości powyżej 60 000euro konieczna jest jednak wcześniejsza zgoda Prezesa UZP. Ze względu na brak możliwości skrócenia terminu wydaje się zasadne skierowanie ponownego wniosku o udzielenie odpowiedniej zgody z powołaniem się raczej na drugą z przedstawionych okoliczności (brak albo odrzucenie wszystkich ofert).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ