Zasadność zadośćuczynienia

Pytanie:

Mój syn został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące, a w tym czasie policja prowadziła dochodzenie. Dziewczyna mojego syna, jednocześnie matka jego dziecka starając się o widzenie otrzymała odpowiedż odmowną, gdyż zdaniem policji miała być świadkiem. Jednak dochodzenie zostało zamknięte i na świadka nie została powołana. W związku z powyższym, czy ww dziewczyna może złożyć pozew o odszkodowanie za straty fizyczne i moralne spowodowane niefrasobliwą pracą funkcjonariusza policji - depresja i załamanie nerwowe spowodowane brakiem możliwości widzenia z ojcem jej dziecka?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z ustawą Kodeks postępowania karnego, odszkodowanie i zadośćuczynienie przysługuje w wypadku niewątpliwie niesłusznego tymczasowego aresztowania lub zatrzymania. Odszkodowanie to przysługuje niesłusznie aresztowanemu lub zatrzymanemu. Zgodnie z ustawą Kodeks cywilny, jeżeli szkoda została wyrządzona przez funkcjonariusza państwowego na skutek wydania orzeczenia lub zarządzenia (tymczasowo aresztowany może uzyskać widzenie po wydaniu zarządzenia o zgodzie na widzenie przez organ, do którego dyspozycji pozostaje), Skarb Państwa ponosi odpowiedzialność tylko wtedy, gdy przy wydaniu orzeczenia lub zarządzenia nastąpiło naruszenie prawa ścigane w trybie postępowania karnego lub dyscyplinarnego, a wina sprawcy szkody została stwierdzona wyrokiem karnym lub orzeczeniem dyscyplinarnym albo uznana przez organ przełożony nad sprawcą szkody. Dochodzenie więc odszkodowania od Skarbu Państwa (należy dodać, że chodzi o naprawienie szkody majątkowej, np. zwrot wydatków na konsultacje z psychologiem) jest znacznie utrudnione ze względu na fakt, że konieczne jest stwierdzenie winy funkcjonariusza wyrokiem sądowym lub orzeczeniem dyscyplinarnym. Poza tym organ, który wydaje zarządzenia o zgodzie na widzenie z tymczasowo aresztowanym został wyposażony w znaczny zakres swobody w wydawaniu tego zarządzenia, ponieważ może on ograniczyć lub określić sposób korzystania przez tymczasowo aresztowanego z prawa do kontaktowania się, jeżeli wymaga tego konieczność zapewnienia prawidłowego toku postępowania karnego, zatem nie koniecznie postępowanie funkcjonariusza musiało być bezprawne, a należy pamiętać, że bezprawność (niezgodność z prawem) jest warunkiem dochodzenia odszkodowania od Skarbu Państwa.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: