Zasady korzystania z tzw. ulgi odsetkowej

Pytanie:

W lutym wzięłam kredyt hipoteczny na budowę domu jednorodzinnego, w tym roku oddam budynek do użytku. Czy możliwy jest zwrot odsetek z urzędu skarbowego? Co potrzebne jest do rozliczenia z urzędem skarbowym?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zasady "zwrotu" odsetek od zaciągniętego kredytu na mieszkaniowego regulują przepisy ustawy dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.).

Zgodnie z ustawą, odsetki mogą być odliczone w składanym zeznaniu rocznym o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym. Do składanego zezna rocznego należy w takiej sytuacji dołączyć załącznik: PIT/D: „Informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w  … roku”. Spłacone odsetki podlegające podlegają odliczeniu od dochodu (przychodu). W składanym załączniku PIT/D należy podać jedynie wysokość wydatków poniesionych na spłatę odsetek. 

Podatnik, ażeby skorzystać z tzw. ulgi odsetkowej, musi odpowiednio ustalić wysokość poniesionych wydatków oraz posiadać dowody ich poniesienia. W przypadku ulgi odsetkowej wydatki na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) mieszkaniowego ustala się na podstawie dowodu wystawionego przez podmiot uprawniony do udzielenia kredytu (pożyczki). Dowodów tych nie należy dołączać do zeznania, należy je jednak przechowywać do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Należy pamiętać też, jakiego rodzaju inwestycja mająca na celu zrealizowanie potrzeb mieszkaniowych uprawnia podatnika do skorzystania z odliczenia. Zgodnie z art. 26b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, odliczeniu podlegają faktycznie poniesione wydatki na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego bezpośrednio podatnikowi na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, związanej z:

 • budową budynku mieszkalnego albo
 • wniesieniem wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego w takim budynku, albo
 • zakupem nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej, albo
 • nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstanie samodzielne mieszkanie spełniające wymagania określone w przepisach prawa budowlanego.

W przedstawionej sytuacji warunek ten jest spełniony, ponieważ kredyt został Pani udzielony na realizację inwestycji polegającej na budowie nowego budynku mieszkalnego.

Analizując warunki uprawniające do skorzystania z odliczenia ulgi odsetkowej należy też pamiętać, że odliczenie odsetek może zostać dokonane tylko w sytuacji, gdy spełnione są m.in. następujące warunki:

 • kredyt (pożyczka) został udzielony po dniu 1 stycznia 2002 r.,
 • kredyt (pożyczka) był udzielony przez podmiot uprawniony na podstawie przepisów prawa bankowego albo przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych do udzielania kredytów (pożyczek), a z umowy kredytu (pożyczki) wynika, że dotyczy on jednej z inwestycji wymienionych w oświadczeniu PIT-2K (w umowie winien widnieć wyraźny zapis, że kredyt jest przeznaczony na realizację własnych potrzeb mieszkaniowych podatnika),
 • dana inwestycja dotyczy budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w razie braku tego planu - określonym w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wydanej na podstawie obowiązujących ustaw.

Jak wynika z przedstawionej sytuacji, kredyt był udzielony w lutym 2006 roku, czyli jeden z podstawowych warunków jest spełniony. Prawdopodobnie spełnione są i dwa pozostałe warunki, czyli dom zostanie wybudowany na terytorium Polski, zaś sam kredyt został udzielony przez podmiot uprawniony np. bank.

Odliczenie obejmuje wyłącznie odsetki:

 • naliczone za okres począwszy od dnia 1 stycznia 2002 r. i zapłacone od tego dnia; W analizowanym przykładzie odliczeniu będą podlegały odsetki faktycznie zapłacone w roku 2006;
 • od tej części kredytu, która nie przekracza kwoty stanowiącej iloczyn 70 m2 powierzchni użytkowej i wskaźnika przeliczeniowego 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ustalonego dla celów obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów na oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych za III kwartał roku poprzedzającego rok podatkowy, określonej na rok zakończenia inwestycji, z zastrzeżeniem ust. 10 w art. 26b ustawy. W  chwili obecnej nie jest jeszcze znana kwota limitu dla roku 2006, niemniej w 2005 r. była to kwota 189.000 zł.

Warto wiedzieć, że odliczenia ulgi odsetkowej podatnik dokonuje najwcześniej za rok podatkowy, w którym została zakończona dana inwestycja. W analizowanej sytuacji, przy założeniu, że dom zostanie oddany do użytku w 2006 r., to będzie Pani mogła skorzystać z ulgi w zeznaniu rocznym za rok 2006.

Do zeznania podatkowego składanego za rok, w którym po raz pierwszy dokonuje się odliczeń z tytułu poniesienia wydatków na spłatę odsetek od kredytów mieszkaniowych ma Pani obowiązek dołączyć oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych - PIT-2K. W oświadczeniu podaje się:

 • rok, w którym podatnik uzyskał kredyt (pożyczkę) mieszkaniowy,
 • wysokość uzyskanego kredytu (pożyczki),
 • roku rozpoczęcia i zakończenia inwestycji mieszkaniowej, na sfinansowanie której podatnik zaciągnął kredyt (pożyczkę),
 • rodzaju prowadzonej inwestycji,
 • łącznej kwoty poniesionych wydatków związanych z daną inwestycją,
 • kwoty wydatków udokumentowanych fakturami wystawionymi przez podatników podatku od towarów i usług niekorzystających ze zwolnienia od tego podatku.

Zgodnie projektem zmian ustawy o PIT, od przyszłego roku zlikwidowana zostanie ulga odsetkowa. Prawo do odliczania wydatków na spłatę odsetek od kredytu mieszkaniowego na dotychczasowych zasadach zachowają jednak podatnicy, którzy zaciągnęli kredyt w latach 2002-2006.  

Polecamy również artykuły i odpowiedź:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: