Zasiłki a sposób ustalenia dochodów

Pytanie:

Jakiego rodzaju dochody brane są pod uwagę przy ustalaniu kryterium dochodu dla osoby ubiegającej się o pomoc z OPS (zasiłek rodzinny, zasiłek alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna)? Czy tylko dochody z tytułu pracy, czy również renty, alimenty, dochody okazjonalne (nagrody), stypendia itp.? Jaki dochód się bierze pod uwagę netto czy brutto, na podstawie jakich dokumentów? Jaka maksymalna wysokość dochodu uprawnia do pobierania zasiłku?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W pierwszej kolejności uporządkowania wymagają pewne pojęcia. Zasiłki rodzinne nie są formą pomocy z MOPS. Pomoc z MOPS jest udzielana na podstawie ustawy o pomocy społecznej, natomiast zasiłki rodzinne są udzielane na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Obydwie formy pomocy zależą od wysokości dochodu netto.

Każda z tych ustaw ma swoje regulacje dotyczące ustalania dochodu.

Kwestie dotyczące zasiłków rodzinnych, dokumentów potrzebnych do uzyskania zasiłku jak również wysokości osiąganego dochodu zostały omówione w artykułach:

Kiedy przysługuje zasiłek rodzinny?

Kto i w jakiej procedurze wypłaca świadczenia rodzinne?

Co po likwidacji Funduszu Alimentacyjnego?

Natomiast formy pomocy oferowane przez MOPS to między innymi świadczenia pieniężne w postaci zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku celowego i specjalnego zasiłku celowego.

Kryteria przyznania zasiłków z MOPS i kryteria ustalania w tym celu dochodów, są zawarte w ustawie o pomocy społecznej.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, (z wyjątkami), przysługuje: 

  • osobie samotnie gospodarującej - której dochód nie przekracza kwoty 461 zł, (tzw. kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej),

  • osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 316 zł (tzw. kryterium dochodowe na osobę w rodzinie)

  • rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (czyli kryterium dochodowego rodziny).

- przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art. 7 pkt 2-15 ustawy lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej (wśród tych okoliczności znajdują się np. ubóstwo, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezrobotność, długotrwała lub ciężka choroba).

Należy jednak zauważyć, że rada gminy, w drodze uchwały, może podwyższyć kwoty uprawniające do zasiłków okresowego i celowego.
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o: 

  1. miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych; 

  2. składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach; 

  3. kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób. 

Do dochodu nie wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, wartości świadczeń w naturze oraz świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.

Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 194 zł. 

Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z ha przeliczeniowych oraz z innych źródeł sumuje się. 

W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia z pomocy społecznej dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwoty:  

  1. kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, w przypadku osoby samotnie gospodarującej, 

  2. kryterium dochodowego rodziny, w przypadku osoby w rodzinie 

- kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym dochód został wypłacony. 

W przypadku uzyskania jednorazowo dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu uwzględnia się w dochodzie osoby lub rodziny przez okres, za który uzyskano ten dochód.

W przypadku uzyskiwania dochodu w walucie obcej, wysokość tego dochodu ustala się według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wydania decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia z pomocy społecznej.

Należy zaznaczyć, że odrębnie został wskazany sposób obliczania dochodu w przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

bogdan

3.9.2012 10:36:34

zasiłek stały i okresowy

Otrzymałem zasiłek stały 444 i okresowy 238,5 oba od lipca do pazdziernika.a w sierpniu zostały zmienione mi decyzje ze od wrzesnia do pazdziernika będe otrzymywał: stały 238,5zl a okresowy 20zl Czy ktoś mi to potrafi napisać dlaczego tak mi zmienion decyzje.To był mój jedyny dochód.Z góry dzękuje.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY