e-prawnik.pl Porady prawne

Zaskarżanie postanowień sądu w toku egzekucji

Pytanie:

Czy komornik może "zakuć w kajdanki i odprowadzić" dłużnika z własnego gospodarstwa za pomocą pracowników agencji ochrony w momencie, gdy dłużnik domaga się od niego protokołu z wcześniej przeprowadzonych czynności egzekucyjnych? Ponieważ "ochroniarze" po skuciu mnie w kajdanki odwieźli mnie na Policję, gdzie zostałem zatrzymany przez 27 godzin, to złożyłem zażalenie do Sądu Rejonowego za niezasadne zatrzymanie. Sąd Rejonowy doręczył mi postanowienie, że nie uwzględnia zażalenia i uznaje zatrzymanie za zasadne. Na doręczeniu odpisu postanowienia sądowego przekreślono: "przysługuje prawo wniesienia zażalenia". Nadmieniam, że do tego Sądu złożyłem w dniu 12.09.2003 r. skargę na czynności tego samego komornika i do dnia dzisiejszego jeszcze nie otrzymałem odpowiedzi, a następne skargi złożone są od 03.11.03 do Sądu Okręgowego, ale dalej Sąd Rejonowy je prowadzi. Czy mam możliwość odwołania się od tego postanowienia sądowego?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zaskarżanie postanowień sądu w toku egzekucji

17.11.2003

Stan faktyczny nie został opisany w taki sposób, aby stwierdzić z całą pewnością jaka sytuacja z punktu widzenia prawa miała miejsce. Zakładamy, iż wyżej opisane czynności komornik podjął z powodu podejmowania przez dłużnika czynności utrudniających mu przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego. Kodeks postępowania cywilnego stanowi, iż komornik posiada szereg uprawnień wobec dłużnika, które mają na celu ułatwienie mu przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego. I tak za nieuzasadnioną odmowę udzielenia komornikowi wyjaśnień lub informacji przewidzianych w artykule poprzedzającym albo za udzielanie informacji lub wyjaśnień świadomie fałszywych osoba odpowiedzialna może być na wniosek wierzyciela lub z urzędu ukarana przez komornika grzywną do pięciuset złotych. Grzywną taką może być również ukarany dłużnik, który zaniedba obowiązku powiadomienia o zmianie miejsca swego pobytu. W innych przypadkach komornik może upomnieć, a po bezskutecznym upomnieniu wydalić osobę, która zachowuje się niewłaściwie lub przeszkadza jego czynnościom. W wypadku niezastosowania się do tego drugiego wezwania, komornik może ukarać taką osobę grzywną w wysokości do dwustu złotych. Nadto w razie oporu komornik może wezwać pomocy organów niektórych instytucji. Tak więc przy podejmowanych przez komornika czynnościach egzekucyjnych dłużnik może stawiać opór. W celu przełamania go komornik może wezwać do pomocy organy policji. Proszę nadto pamiętać, że na czynności komornika nie przysługuje zażalenie, ale skarga na czynności komornika, którą wnosi się do sądu (rejonowego) w terminie tygodniowym od daty czynności, gdy strona była przy niej obecna lub była o jej terminie zawiadomiona, w innych wypadkach - od daty zawiadomienia strony o dokonaniu czynności, w braku zawiadomienia - od daty dowiedzenia się o niej, a w wypadku zaniechania - od daty, w której czynność powinna być dokonana. Jak już była mowa wyżej trudno ocenić zasadność postępowania komornika, gdyż w stanie faktycznym nie zostały opisane przyczyny dokonanego zatrzymania. Poza tym proszę pamiętać, iż wszelkie skargi i zażalenia dokonywane w trakcie postępowania egzekucyjnego powinny być kierowane do sądu rejonowego, nie zaś do okręgowego. Dlatego właśnie Pana zażalenia rozpatruje "nadal" sąd rejonowy, gdyż sąd okręgowy uznał się za niewłaściwy i przekazał sądowi właściwemu (rejonowemu) do rozpatrzenia.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Re: Zaskarżanie postanowień sądu w toku egzekucji

Krzysztof

21.9.2009 18:37:26

Re: Zaskarżanie postanowień sądu w toku egzekucji

Komornik Sądu Rejonowego we Włocławku dnia 17.09.09 roku wszczął na rzecz pozwanego egzekucję zajmując świadczenie powoda. Podstawą wszczęcia egzekucji było nieopłacone ubezpieczenie samochodowe OC pozwanego za Luty 2005 do 2006 roku, a tym samym stwierdzające zadłużenie powoda na kwotę 919 zł. W uzasadnieniu chcę nadmienic, iż od roku 2005 do 2008 roku właścicielem pojazdu marki Volkswagen golf z 2002 roku o nr., rejestracyjnym: CW14988 i nr., silnika: WVWZZZ1JZ2W580934 był pan Dr Jan Bieliński z Włocławka albowiem moja sytuacja zyciowa w tamtym okresie ograniczała moją swobodną możliwośc przemieszczania się i pan Dr Bieliński jako nowy właściciel nie dopełnił wszystkich warunków formalnych, a tym samym z braku niewiedzy nie powiadomił pozwanego o zmianie firmy ubezpieczeniowej. Dodatkowo chce nadmienic, iż powyższe auto odkupiłem od pana Dr Bielińskiego dnia 30.01.2008 i na dowód tego w załączniku przesyłam ksero kopie umowy kupna ? sprzedaży powyższego auta zawarta pomiędzy mną Krzysztofem Baranowskim a panem Dr Janem Bielińskim oraz opłacony podatek w Urzędzie Skarbowym w Kamieniu Pomorskim gdzie przerejestrowałem na siebie pojazd.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ