e-prawnik.pl Porady prawne

Zaświadczenie o zatrudnianiu pracownika w SIWZ

Pytanie:

Ogłaszający przetarg publiczny, w celu potwierdzenia wiedzy i doświadczenia oferenta wymaga przedłożenia różnego rodzaju dokumentów np. uprawnień do eksploatacji sieci i urządzeń elektroenergetycznych. Chodzi o unikanie sytuacji, w których składający ofertę w celu potwierdzenia wymaganych kwalifikacji posługuje się nie swoimi pracownikami (przedkłada dokumenty osób, które posiadają kwalifikacje, jednak nie są jego pracownikami). Czy, w celu potwierdzenia, że dany pracownik, którego uprawnienia zostały dołączone do oferty jest jego własnym pracownikiem, może żądać np. wydruku potwierdzenia że dokumenty zostały wysyłane i przyjęte przez ZUS. Potwierdzenie takie jest generowane przez program "Płatnik", którym posługują się płatnicy składek i zawiera oprócz danych wysyłającego dokumenty (płatnika składek), nr Pesel, oraz imiona i nazwiska osób za które została wysłana składka do oddz. ZUS? Na potwierdzeniu nie ma żadnych danych dotyczących wysokości wynagrodzenia, oraz kwot składek. Czy takie żądanie nie jest sprzeczne z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych? Czy taki wymóg może spowodować odwołanie się oferenta ?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zaświadczenie o zatrudnianiu pracownika w SIWZ

9.3.2007

Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy- prawo zamówień publicznych, zamawiający żąda od wykonawcy dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w rozporządzeniu wydanym przez Prezesa Rady Ministrów ustalającego kwoty od których uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, mając na względzie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa Unii Europejskiej (jest to rozporządzenie wydawane na podstawie art. 11 ust. 8 pzp). Jeśli jednak zamówienie nie przekracza określonych w ww. rozporządzeniu kwot wówczas zamawiający może żądać dokumentów potwierdzających spełnianie udziału w postępowaniu (art. 26 ust. 2 pzp).

Zakres dokumentów jakie może żądać zamawiający został bliżej sprecyzowany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. Wedle § 1 ust. 2 tego rozporządzenia w celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający może żądać następujących dokumentów:

  1. wykazu wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie;

  2. wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom lub usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te dostawy lub usługi zostały wykonane należycie;

  3. wykazu niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje wykonawca;

  4. informacji na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników lub liczebności personelu kierowniczego, w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane lub usługi;

  5. wykazu osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności;

  6. stwierdzających, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.


Wymienionych powyżej dokumentów zamawiający ma prawo żądać od wykonawcy. Wśród nich nie ma jednak wymienionego dokumentu dotyczącego zaświadczenia o tym, że osoba posiadająca określone kwalifikacje jest pracownikiem wykonawcy. Zamawiający ma prawo zażądać informacji o przeciętnej liczbie pracowników oraz personelu kierowniczego, a także wykazu osób i podmiotów mających ewentualnie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami o kwalifikacjach tych osób. Nie ma jednak obowiązku udowodnienia jaki stosunek prawny łączy wykonawcę i te pomioty.

Zamawiający nie może żądać dokumentów niezwiązanych z prowadzonym postępowaniem. Niemniej jednak, gdyby okazało się, że zamawiający wymaga przedstawienia dokumentów wykraczających poza niezbędny ich zakres, wykonawca zamierzający uczestniczyć w postępowaniu o zamówienie publiczne może jedynie korzystać z przysługujących mu z mocy art. 179 ust. 1 środków ochrony prawnej (a więc protest, odwołanie oraz skarga do sądu). Nie może natomiast odmówić złożenia określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w ogłoszeniu lub zaproszeniu do składania ofert dokumentów, o spełnieniu warunków do udziału w postępowaniu, ponieważ grozi mu wykluczenie z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 pzp.


Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ