e-prawnik.pl Porady prawne

Zawarcie umowy na odległość - aukcja internetowa

Pytanie:

Sprzedałem poprzez ALLEGRO łapki karakułowe. Kobieta za kilka dni nawymyślała mi od najgorszych i napisała, że sprzedałem jej śmieci, a to są bardzo dobrze wyprawione łapki. Chce mi je zwrócić i przysłała mi je jednak ja nie chce i paczki nieodebrałem. Czy muszę przyjąć te łapki z powrotem, czy nie?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zawarcie umowy na odległość - aukcja internetowa

23.2.2005

O ile umowa sprzedaży nie została zawarta w ramach prowadzonej przez sprzedawcę działalności gospodarczej, znajdą tu zastosowanie ogólne przepisy kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi. Zgodnie z nimi sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy, jeżeli rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu zapewnił kupującego, albo jeżeli rzecz została kupującemu wydana w stanie niezupełnym. Należy zaznaczyć, że sprzedawca rzeczy oznaczonej co do gatunku (czyli takiej, która nie została indywidualnie oznaczona w umowie) zobowiązany jest świadczyć rzecz średniej jakości, chyba że co innego wynika z przepisów, z umowy lub z okoliczności.

Jeśli rzecz nie spełnia powyższych wymogów jakości, kupujący może od umowy odstąpić, żądać obniżenia ceny, a jeśli przedmiotem sprzedaży jest rzecz oznaczona co do gatunku może żądać dostarczenia zamiast rzeczy wadliwych takich samych rzeczy wolnych od wad. Natomiast jeśli przedmiotem sprzedaży jest rzecz określona co do tożsamości, a sprzedawca jest wytwórcą tej rzeczy, kupujący może żądać usunięcia wady. Ponadto w każdym wypadku kupujący, może żądać naprawienia szkody poniesionej wskutek istnienia wady, chyba ze szkoda jest następstwem okoliczności, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności. W ostatnim wypadku kupujący może żądać tylko naprawienia szkody, którą poniósł przez to, ze zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady (np. może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy oraz zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł korzyści z tych nakładów). O tym, z którego uprawnienia skorzystać decyduje kupujący. Traci je jednak, jeśli nie zawiadomił sprzedawcy o wadzie w ciągu miesiąca od jej wykrycia (a w każdym razie po upływie roku od wydania rzeczy), chyba że sprzedawca wadę podstępnie zataił albo zapewnił kupującego, że wada nie istnieje. Jeśli rzecz nadsyłana jest z innej miejscowości a kupujący odstępuje od umowy albo żąda dostarczenia w zamian rzecz wolnej od wad, nie może on odesłać rzeczy bez uprzedniego porozumienia się ze sprzedawcą, do czasu, gdy ten nie będzie mógł zadysponować rzeczą zgodnie ze swoim uznaniem.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ