e-prawnik.pl Porady prawne

Zawieszenie wykonania kary

Pytanie:

Co należy zrobić, aby został z powrotem zawieszony wyrok, odwieszony zarządzeniem sądu?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zawieszenie wykonania kary

11.3.2005

Pytanie jest bardzo lakoniczne w swej treści i może wprowadzić w błąd. Wydaje się jednak, iż pytającemu chodzi o warunkowe zawieszenie wykonania kary zawarte w wyroku karnym. Na mocy bowiem art. 69 kodeksu postępowania karnego sąd może warunkowo zawiesić wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności nie przekraczającej 2 lat, kary ograniczenia wolności lub grzywny, jeżeli jest to wystarczające dla osiągnięcia wobec sprawcy celów kary, a w szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa. Ponadto zawieszenie wykonania kary znajduje zastosowanie w przypadkach określonych w art. 60 par. 3-5 kpk.

Warunkowe zawieszenie wykonania kary ma taki skutek, iż sprawca znajduje się w okresie próby. Może on trwać od 2 do 5 lat w przypadku warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności albo od roku do 3 lat - w wypadku zawieszenia wykonania grzywny lub kary ograniczenia wolności.

Sąd może nałożyć na sprawcę szereg obowiązków określonych w art. 72 kodeksu karnego, czyli sąd zawieszając wykonanie kary może zobowiązać skazanego do:

  1. informowania sądu lub kuratora o przebiegu okresu próby,

  2. przeproszenia pokrzywdzonego,

  3. wykonywania ciążącego na nim obowiązku łożenia na utrzymanie innej osoby,

  4. wykonywania pracy zarobkowej, do nauki lub przygotowania się do zawodu,

  5. powstrzymania się od nadużywania alkoholu lub używania innych środków odurzających,

  6. poddania się leczeniu, w szczególności odwykowemu lub rehabilitacyjnemu,

  7. powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach,

  8. innego stosownego postępowania w okresie próby, jeżeli może to zapobiec popełnieniu ponownie przestępstwa.  

W wypadku jednak, gdy w okresie próby sprawca popełnił drobne przestępstwo umyślne, za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności, rażąco narusza porządek prawny, uchyla się od uiszczenia grzywny, dozoru, wykonania nałożonych obowiązków itd. sąd zarządza wykonanie kary, czyli - jak ujął to pytający - "odwiesza" zawieszenie wykonania kary orzeczonej w wyroku karnym.

 

Możliwość ponownego zawieszenia kary przewidziana jest w art. 152 kodeksu karnego wykonawczego. Zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności nie przekraczającej dwóch lat istnieje także wówczas, gdy co najmniej roczny okres odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności dotyczył takiej kary, której wykonanie w wyroku sąd warunkowo zawiesił, a następnie zarządził jej wykonanie, i to także w sytuacji, gdy zarządzenie wykonania kary było obligatoryjne.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ