Zdiagnozowanie choroby zawodowej

Pytanie:

Jakie muszą zaistnieć warunki, aby ustalić istnienie choroby zawodowej?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Aby konkretne schorzenie uznać za chorobę zawodową, muszą występować łącznie trzy przesłanki:

1) choroba znajduje się w wykazie chorób zawodowych,

2) w środowisku pracy występują (występowały) czynniki szkodliwe dla zdrowia, ewentualnie szkodliwy dla zdrowia jest sposób wykonywania pracy,

3) czynniki lub szkodliwy sposób wykonywania pracy bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem wywołały chorobę.

Rozstrzygnięcie o charakterze schorzenia, a w konsekwencji zaliczenie go do schorzeń z listy chorób zawodowych należy do lekarzy orzekających w postępowaniu o stwierdzenie występowania choroby zawodowej.

Wykaz chorób zawodowych zawiera rozporządzenie Rady Ministrów z 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz. U. 2009 r., Nr 105 poz. 869). Decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej albo decyzję o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej wydaje na podstawie materiału dowodowego, a w szczególności danych zawartych w orzeczeniu lekarskim oraz formularzu oceny narażenia zawodowego pracownika lub byłego pracownika właściwy państwowy powiatowy inspektor sanitarny (§ 8 ust. 1 rozporządzenia).

Definicja choroby zawodowej zawiera element formalny i materialny. Elementem formalnym jest określony przez ustawodawcę wykaz chorób zawodowych -tylko choroba zawarta w wykazie może być uznana za chorobę zawodową. Aby jednak choroba mogła być uznana za chorobę zawodową, musi być spełniony element materialny -niezbędne jest ustalenie związku przyczynowego między działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy a wystąpieniem choroby. Przy tak sformułowanej definicji choroby zawodowej nie będzie można uznać schorzenia za chorobę zawodową, jeżeli zostało ono prawdopodobnie albo nawet z dużym prawdopodobieństwem wywołane warunkami środowiska pracy. Bo przecież duże -to jeszcze nie wysokie prawdopodobieństwo. Przy tak sformułowanej definicji choroby zawodowej ustawodawca, jak się wydaje, w sposób celowy chciał ograniczyć liczbę schorzeń zawodowych, które prawdopodobnie są związane z warunkami pracy (Florek L. (red.), Celeda R., Gonera K., Goździewicz G., Hintz A., Kijowski A., Pisarczyk Ł., Skoczyński J., Wagner B., Zieliński T. Kodeks pracy. Komentarz. LEX, 2011).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: