Zgłoszenie wierzytelności

Pytanie:

W jaki sposób dokonać zgłoszenia wierzytelności?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgłoszenia wierzytelności dokonuje się na piśmie w 2 egzemplarzach (do sędziego – komisarza składa się oryginał zgłoszenia wierzytelności wraz z jego odpisem dla syndyka). Do pisma zgłaszający wierzytelność dołącza oryginał lub notarialnie poświadczony odpis dokumentu uzasadniającego zgłoszenie. Poświadczenia odpisów może dokonać także radca prawny lub adwokat, będący pełnomocnikiem wierzyciela, który zgłasza wierzytelność. Brak dokumentów „uzasadniających zgłoszenie” nie powoduje bezskuteczności zgłoszenia, nie ma bowiem podstaw do uznania, że art. 239 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, ogranicza możliwość uzasadniania zgłoszenia wierzytelności tylko do dowodu z dokumentu. Wierzyciel może uzasadniać zgłoszenie wierzytelności także innymi środkami dowodowymi, np. dowodem z zeznań świadków, opinii biegłych (M. Allerhand, w: Prawo upadłościowe, Komentarz , s. 353; J. Korzonek, w: Prawo upadłościowe i prawo o postępowaniu układowym, Komentarz , s. 108)

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 27.8.2015

  Potrącenie wierzytelności upadłego z wierzytelnością wierzyciela

  Instytucja potrącenia, zawarta w art. 498 i nast. k.c., określana jest także jako kompensata albo kompensacja.

 • 5.9.2017

  Jednolite standardy wyceny nieruchomości dla sektora bankowego

  1 września 2017 r. Minister Infrastruktury i Budownictwa ustalił standard zawodowy rzeczoznawców majątkowych „Wycena dla zabezpieczenia wierzytelności”.

 • 9.11.2004

  Rejestr zabezpieczenia listów zastawnych

  Rejestr zabezpieczenia prowadzony jest przez banki hipoteczne. W rejestrze tym wpisywane są wierzytelności banku hipotecznego, na podstawie których emitowane są listy zastawne. Rejestr dokumentuje (...)

 • 13.1.2017

  Potrącenie wierzytelności

  Potrącenie jest możliwe jeżeli jednocześnie dwie osoby są względem siebie zarówno dłużnikiem i wierzycielem. Jednakże potrąceniu mogą ulec tylko wierzytelności, których przedmiotem (...)

 • 16.12.2003

  Lista wierzytelności

  Sporządzenie listy wierzytelności następuje w trzech etapach. Pierwszym z nich jest zgłoszenie wierzytelności, które mają być umieszczone na liście sędziemu-komisarzowi, który doręcza listę (...)