Zmiana postanowienia o nabyciu spadku

Pytanie:

Na początku lat dziewięćdziesiątych zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe na podstawie testamentu notarialnego. Na zawiadomieniu spadkobiercy ustawowego podrobiono podpis odbierającego zawiadomienie o postępowaniu spadkowym - zawinił doręczyciel. W czasie sprawy skłamano pod przysięgą, że nie ma innych spadkobierców. O otwarciu i odczytaniu testamentu nie powiadomiono zapisobiorcy. Od czasu postępowania spadkowego upłynęło ponad dziesięć lat. Czy w sytuacji udowodnienia, że sprawa była na podstawie podrobionego testamentu będzie możliwe dochodzenie poniesionych strat przez prawdopodobnego zapisobiorcę na skutek nieprawnego działania funcjunariusza publicznego (notariusza i doręczyciela).

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Skoro postępowanie spadkowe zostało przeprowadzone, to oznacza to, iż wydane zostało także postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku. Natomiast zgodnie z art. 1025 § 2 kodeksu cywilnego domniemywa się, że osoba, która uzyskała stwierdzenie nabycia spadku, jest spadkobiercą. Możliwe jest jego obalenie, jednak tylko w drodze postępowania przed sądem spadku. Z opisanego stanu faktycznego wynika bowiem, iż konieczne byłoby co najmniej ponowne przeprowadzenie postępowania i wydanie nowego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. Do wystąpienia z wnioskiem o uchylenie lub zmianę postanowienia stwierdzającego nabycie spadku legitymowana jest każda osoba, a więc tym bardziej "pominięty" spadkobierca. Generalnie zasada jest taka, że postanowienie stwierdzające nabycie spadku może zostać zmienione, gdy osoba, która uzyskała takie postanowienie, nie jest spadkobiercą lub jej udział w spadku jest inny niż stwierdzony (czyli tak jak w opisanej sytuacji). W opisanej sytuacji może więc Pani/Pan skorzystać z art. 679 kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym dowód, że osoba, która uzyskała stwierdzenie nabycia spadku, nie jest spadkobiercą lub że jej udział w spadku jest inny niż stwierdzony, może być przeprowadzony tylko w postępowaniu o uchylenie lub zmianę stwierdzenia nabycia spadku. W razie przeprowadzenia dowodu, że spadek w całości lub w części nabyła inna osoba niż wskazana w prawomocnym postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku, sąd spadku, zmieniając to postanowienie, stwierdzi nabycie spadku zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym. Złożenie wniosku inicjującego postępowanie celem uchylenia lub zmiany postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku nie jest ograniczone w czasie dla "pominiętego" spadkobiercy. Wynika z tego, że właściwie w każdej chwili może Pani/Pan jako pominięty spadkobierca wystąpić do sądu inicjująć powyższe postępowanie. Co do zapisu natoamist, to proszę pamiętać o treści art. 981 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym roszczenie z tytułu zapisu przedawnia się z upływem lat pięciu od dnia wymagalności zapisu, przy czym zapisobierca może żądać wykonania zapisu niezwłocznie po ogłoszeniu testamentu, a więc z chwilą wezwania obciążonego przez zapisobiercę do wykonania zapisu staje się on wymagalny. Od tej też chwili rozpoczyna bieg pięcioletni termin przedawnienia. Gdy zapisobierca nie zażądał w ogóle wykonania zapisu znajdzie zastosowanie ogólna reguła, zgodnie z którą, jeżeli wymagalność roszczenia zależy od podjęcia określonej czynności przez uprawnionego, bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stałoby się wymagalne, gdyby uprawniony podjął czynność w najwcześniej możliwym terminie. W odniesieniu do zapisu oznaczać to będzie, że bieg terminu rozpoczyna się od dnia następnego po dniu ogłoszenia testamentu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: