e-prawnik.pl Porady prawne

Zmiana projektu w stosunku do umowy

Pytanie:

Zamawiający ogłosił przetarg nieograniczony przed dniem 24.10.2008 r. Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 16, do SIWZ został zamieszczony projekt umowy. Rozstrzygnięcie postępowania nastąpiło w dniu 01.12.2008 r. Czy Zamawiający może wprowadzić zmiany do projektu umowy, który załączył do SIWZ - po rozstrzygnięciu postępowania? Czy przed podpisaniem umowy można zmodyfikować jej projekt (za zgodą obu stron) i podpisać umowę już w zmienionej wersji?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zmiana projektu w stosunku do umowy

10.12.2008

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, w uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie. Na podstawie w/w przepisu można zmienić dowolną cześć specyfikacji, ale tylko do momentu upływu terminu do składania ofert. Z kolei, na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 16 ustawy Prawo zamówień publicznych, specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera m.in. istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Zaznaczamy również, że art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych zakazuje jakichkolwiek zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. Nie ma więc żadnej możliwości na etapie zawierania umowy, ani też już po jej zawarciu, zmiany jej nawet w najdrobniejszej kwestii - nic nie można już zmienić. W tym miejscu należy również zaznaczyć, że do umów zawartych po wprowadzeniu ostatniej nowelizacji ww. ustawy (w dniu 24 października 2008 r.), w sprawie których postępowanie w sprawie zamówień publicznych było wszczęte przed nowelizacją - stosuje się nowe przepisy, a więc i takich umów nie można zmieniać. Jak więc wynika z powyższego, nie mogą Państwo już zmienić postanowień SIWZ, albowiem minął już termin składania ofert, a tym samym nie mogą Państwo zmienić postanowień umowy (której wzór został załączony co SIWZ), albowiem na etapie zawierania umowy obowiązuje bezwzględny zakaz jej zmiany, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany (z opisanego stanu faktycznego wynika że nie przewidział). Jak już wyżej wskazano do spraw wszczętych przed dniem wejścia w życie nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, stosuje się nowe przepisy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ