e-prawnik.pl Porady prawne

Zmiana umowy w stosunku do projektu

Pytanie:

Zamawiający ogłosił przetarg nieograniczony przed dniem 24.10.2008 r. Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 16, do SIWZ został zamieszczony projekt umowy. Rozstrzygnięcie postępowania nastąpiło w dniu 01.12.2008 r. Czy istnieje możliwość zmiany treści zawartej umowy w stosunku do projektu. Czy podpisaną umowę można w jakikolwiek sposób zmieniać (zmiana jest korzystna dla Zamawiającego)?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zmiana umowy w stosunku do projektu

8.12.2008

Art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych zakazuje jakichkolwiek zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. Nie ma więc żadnej możliwości na etapie zawierania umowy, ani też już po jej zawarciu, zmiany jej nawet w najdrobniejszej kwestii - nic nie można już zmienić.

W tym miejscu należy również zaznaczyć, że do umów zawartych po wprowadzeniu ostatniej nowelizacji ww. ustawy (w dniu 24 października 2008 r.), w sprawie których postępowanie w sprawie zamówień publicznych było wszczęte przed nowelizacją - stosuje się nowe przepisy, a więc i takich umów nie można zmieniać.

Jak więc wynika z powyższego, nie mogą Państwo już zmienić zawartej umowy w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Re: Zmiana umowy w stosunku do projektu

Wiosna

14.4.2010 15:39:39

Re: Zmiana umowy w stosunku do projektu

a jakie są konsekwencje dokonania zmiany na etapie podpisywania umowy w stosunku do oferty? Dokonano zmiany w zakresie stawki podatku VAT. Zawarto w umowie stawkę podatku VAT, gdzie w ofercie wskazano iż przedmiot zamówienia z podatku jest zwolniony. Cena brutto nie uległa zmianie.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ