e-prawnik.pl Porady prawne

Zmiany w umowie o udzielenie zamówienia publicznego, które może wprowadzić zamawiający

Pytanie:

Jakie zmiany w umowie o udzielenie zamówienia publicznego może wprowadzić zamawiający?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zmiany w umowie o udzielenie zamówienia publicznego, które może wprowadzić zamawiający

8.8.2011

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 28 czerwca 2000 r. (IV CKN 70/00) możliwość zmiany obejmuje wszystkie istotne postanowienia umowy (essentialia negotii).

Zamawiający mają jednak pewne ograniczenia, gdyż nie mogą zwiększyć wielkości lub zakresu zamówienia poprzez wprowadzenie aneksu do umowy. Tego rodzaju zmiana do umowy jest zakazana, bo zamawiający powinien udzielić zamówienia dodatkowego albo uzupełniającego po przeprowadzeniu odrębnego postępowania i podpisaniu odrębnej umowy.

W wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 19 czerwca 2008 r., C-454/06, w pkt 34 czytamy: Ze względu na cel przejrzystości procedur równego traktowania oferentów zmiany w postanowieniach zamówienia publicznego w czasie jego trwania stanowią udzielenie nowego zamówienia w rozumieniu Dyrektywy 92/50, jeżeli charakteryzują się one cechami w sposób istotny odbiegającymi od postanowień pierwotnego zamówienia i w związku z tym mogą wskazywać na wolę ponownego negocjowania przez strony podstawowych ustaleń tego zamówienia. 

 

Trzeba przy tym zwrócić uwagę na wyrok SN z 5 października 2006r., sygn. IV CSK 153/06 zawarcie umowy o dostawę (sprzedaż) energii cieplnej w trybie zamówień publicznych nie wyłącza możliwości jej zmiany w zakresie ceny i opłat w razie późniejszego zatwierdzenia taryfy zawierającej wyższe stawki od umówionych.

Samoistną przesłanką uzasadniającą wprowadzenie zmian do umowy jest fakt, iż zmiany te są korzystne dla zamawiającego. Zmiana treści umowy polegająca na podwyższeniu ceny za dostawę energii nie jest korzystna dla zamawiającego, gdyż prowadzi do zwiększenia wynagrodzenia należnego wykonawcy. Tym samym, ocena dopuszczalności dokonywania zmian umowy w związku ze zmianą stawek za dostawę energii elektrycznej powinna zostać dokonana w oparciu o drugą z przesłanek, wymienionych w art. 144 ust. 1 ustawy, zgodnie z którą uzasadnione są zmiany treści umowy o zamówienie publiczne, jeżeli konieczność ich wprowadzenia wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ