e-prawnik.pl Porady prawne

Zmiany w umowie o zamówienia publiczne

Pytanie:

Jakie zmiany są dopuszczalne w umowie o zamówienie publiczne?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zmiany w umowie o zamówienia publiczne

2.5.2012

Z art. 144 pzp wynika, że zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem powyższego podlega unieważnieniu.

Dopuszczalne są zatem zmiany nieistotne, rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu do umowy na etapie postępowania o udzielenie zamówienia nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o zamówienie publiczne ani też na wynik postępowania. Oprócz zmian nieistotnych dopuszczalne są istotne zmiany umowy, ale pod warunkiem zaistnienia dwóch przesłanek, tj. zamawiający przewidział możliwość dokonania takich zmian w ogłoszeniu o zamówieniu bądź w SIWZ oraz określił warunki takich zmian. Możliwa stała się zatem zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, ale tylko w szczególnie uzasadnionych okolicznościach. Zmiana umowy nie może jednak dotyczyć zwiększenia wielkości lub zwiększenia zakresu zamówienia, albowiem zakres świadczenia wykonawcy przestałby być tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie (Janda Paweł, Pełczyński Piotr, Babiarz Stefan, Czarnik Zbigniew Prawo zamówień publicznych. Komentarz Warszawa 2011 LexisNexis (Wydanie II) ss. 704).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ