e-prawnik.pl Porady prawne

Znajomość zagadnień rozliczania i kosztorysowania

Pytanie:

Zamawiający w postępowaniu przetargowym wymagał (SIWZ) dysponowania osobami posiadającymi doświadczenie w zakresie rozliczenia inwestycji, przy wykonywaniu obmiarów, kosztorysów, zestawień kosztów i w kontroli kosztów robót. Czy można uznać, iż osoba posiadająca uprawnienia budowlane (do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie) i ponad 15-letnią praktykę zawodową, posiada doświadczenie i wiedzę w rozliczaniu inwestycji, wykonywaniu obmiarów, kosztorysów, zestawień kosztów i w kontroli kosztów robót?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Znajomość zagadnień rozliczania i kosztorysowania

28.12.2006

Za samodzielną funkcję techniczną w budownictwie uważa się działalność związaną z koniecznością fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązania zagadnień architektonicznych i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych. 

Jak widać z samej definicji tej działalności, trudno przy jej prowadzeniu mówić o doświadczeniu w sprawach finansowych inwestycji budowlanych.  

Przykładem działalności stanowiącej samodzielną funkcję techniczną w budownictwie może być: 

  • projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,
  • kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi,
  • kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzór i kontrolę techniczną wytwarzania tych elementów,
  • wykonywanie nadzoru inwestorskiego,
  • sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych,
  • rzeczoznawstwo budowlane. 

Zamawiający może żądać od wykonawcy m. in. wykazu osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz dokumentów stwierdzających, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (co dotyczyć może właśnie samodzielnie funkcji w budownictwie).  

Jeśli osoba, o której Państwo piszecie w pytaniu, ma doświadczenie wyłączenie w wykonywaniu samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, nie można uznać, iż ma też doświadczenie w rozliczaniu inwestycji, chyba że faktycznie zajmowała się także taką działalnością i można jej doświadczenie w tym zakresie udokumentować. 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Re: Znajomość zagadnień rozliczania i kosztorysowania

axter

8.9.2012 21:31:7

Re: Znajomość zagadnień rozliczania i kosztorysowania

Te prawnik nie masz pojęcia o czym piszesz!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ