e-prawnik.pl Porady prawne

Zobowiązanie do opuszczenia terytorium RP

Pytanie:

Cudzoziemiec złożył w 2003 r. w ramach "abolicji" wniosek o udzielenie zgody na pobyt na czas określony na terytorium RP. W ramach wszczętego postępowania cudzoziemiec uzyskał wizę pobytową bez prawa wyjazdu. Wojewoda wydał postanowienie, w którym odmówił udzielenia zgody, zobowiązał cudzoziemca do opuszczenia RP w terminie do 10 kwietnia oraz wskazał możliwość zaskarżenia decyzji do Rady ds. Uchodźców i Cudzoziemców. Czy zaskarżenie decyzji wojewody powoduje wstrzymanie zobowiązania cudzoziemca do opuszczenia terytorium RP? Czy ten sam cudzoziemiec (przebywa na terenie RP legalnie, na podstawie otrzymanej wizy) nie korzystając z możliwości zaskarżenia decyzji wojewody może: - w normalnym trybie złożyć wniosek o udzielenie zgody na pobyt na czas określony na terytorium RP i czy ewentualne wszczęcie postępowania w tej sprawie wstrzyma zobowiązanie go do opuszczenia terytorium RP? złożyć wniosek o nadanie statusu uchodźcy politycznego i czy ewentualne wszczęcie postępowania w tej sprawie wstrzyma zobowiązanie go do opuszczenia terytorium RP?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zobowiązanie do opuszczenia terytorium RP

22.3.2004

Przepisy dotyczące decyzji o odmowie udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony (w której jednocześnie zobowiązuje się cudzoziemca do opuszczenia terytorium RP), nakazują odpowiednie stosowanie przepisów o postępowaniu w sprawie o zobowiązanie cudzoziemca do opuszczenia terytorium RP. Zgodnie z nimi decyzji wydanej w tej sprawie przez wojewodę nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności (97 ust. 2 ustawy o cudzoziemcach). Skutkuje to brakiem wstrzymania wykonania decyzji wojewody po wniesieniu odwołania (art 132 §2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego). Jedynie w uzasadnionych przypadkach na mocy art. 135 KPA, organ administracyjny może wstrzymać natychmiastowe wykonanie decyzji. Wydawałoby się więc właściwym podanie w odwołaniu wszelkich okoliczności, które mogłyby skutkować zastosowaniem tego przepisu przez organ. Decyzja zobowiązująca do opuszczenia terytorium RP powoduje z mocy prawa wygaśnięcie wizy. W związku z tym powoływanie się na nią jako podstawę legalnego pobytu jest w tej sprawie niestety bezzasadne. Oczywiście można w normalnym trybie zwrócić się o udzielenie zgody na zamieszkanie na czas oznaczony, jednakże wszczęcie postępowania w tej sprawie nie wstrzyma wykonania decyzji zobowiązującej do opuszczenia terytorium RP. Możliwe jest złożenie wniosku o nadanie statusu uchodźcy. Jeżeli będzie on czynił zadość wymogom jakie stawia ustawa z dnia 13 czerwca 2003 o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2003.128.1176), zostanie wszczęte postępowanie, które spowoduje wygaśnięcie decyzji zobowiązującej do opuszczenia terytorium RP. Wniosek ten powinien zawierać : 1) dane cudzoziemca, towarzyszących mu małoletnich dzieci oraz małżonka, jeżeli są objęci wnioskiem, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania o nadanie statusu uchodźcy; 2) określenie kraju pochodzenia cudzoziemca; 3) określenie istotnych zdarzeń będących przyczyną ubiegania się o nadanie statusu uchodźcy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ