Zwrot kosztów procesu dla osoby wygranej

Pytanie:

Podpisaliśmy umowę cywilnoprawną na sprzedaż mieszkania ze starszą Panią - pełnomocnik właścicielki (jej córki) - przebywającej na stałe w USA. Ponieważ termin podpisania umowy finalnej upływa 30 czerwca, a mamy duże wątpliwości co do woli ostatecznej sprzedaży mieszkania przez pełnomocnik, wysłaliśmy do niej za potwierdzeniem odbioru, żądanie podpisania tej umowy. Jeżeli nie dojdzie do podpisania umowy chcemy dochodzić kary umownej (10 tyś zł) zapisanej w umowie przed sądem. Kto ponosi koszty sądowe dochodzenia kary umownej za niewywiązanie się przez stronę z umowy cywilnoprawnej dotyczącej sprzedaży mieszkania? 2 tygodnie po podpisaniu umowy cywilnoprawnej podpisała też dokument niezbędny do uzyskania przez nas kredytu na druku bankowym, potwierdzając cenę mieszkania. Teraz zmienia zdanie. Czy jeżeli właścicielka przegra możemy przypisać jej koszty wynajęcia naszego adwokata?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu). Wstępnie koszty te ponosi powód – strona domagająca się zasądzenia określonej kwoty pieniędzy. Na koszty te składają się między innymi wpis oraz wynagrodzenie adwokata.

Do niezbędnych kosztów procesu prowadzonego przez stronę osobiście lub przez pełnomocnika, który nie jest adwokatem lub radcą prawnym, zalicza się poniesione przez nią koszty sądowe, koszty przejazdów do sądu strony lub jej pełnomocnika oraz równowartość zarobku utraconego wskutek stawiennictwa w sądzie. Suma kosztów przejazdów i równowartość utraconego zarobku nie może przekraczać wynagrodzenia jednego adwokata wykonującego zawód w siedzibie sądu procesowego.

Do niezbędnych kosztów procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza się wynagrodzenie, jednak nie wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach i wydatki jednego adwokata, koszty sądowe oraz koszty nakazanego przez sąd osobistego stawiennictwa strony. Sąd rozstrzyga o kosztach w każdym orzeczeniu kończącym sprawę w instancji. Roszczenie o zwrot kosztów wygasa, jeśli strona najpóźniej przed zamknięciem rozprawy bezpośrednio poprzedzającej wydanie orzeczenia nie złoży sądowi spisu kosztów albo nie zgłosi wniosku o przyznanie kosztów według norm przepisanych. Orzekając o wysokości przyznanych stronie kosztów procesu, sąd bierze pod uwagę celowość poniesionych kosztów oraz niezbędność ich poniesienia z uwagi na charakter sprawy. Przy ustalaniu wysokości kosztów poniesionych przez stronę reprezentowaną przez pełnomocnika będącego adwokatem, radcą prawnym lub rzecznikiem patentowym, sąd bierze pod uwagę niezbędny nakład pracy pełnomocnika oraz czynności podjęte przez niego w sprawie, a także charakter sprawy i wkład pełnomocnika w przyczynienie się do jej wyjaśnienia i rozstrzygnięcia.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: