Zwrot kosztów świadkowi

Pytanie:

Zostałam wezwana na sprawę o separację do Polski. Jednakże zamieszkuję poza granicami kraju. Jak to wygląda ze sprawą pokrycia kosztów podróży na sprawę? Kto opłaca mi te podróż? Czy wchodzi to w ogólne koszty procesu, którego opłaty wówczas padają na 2 osoby?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 277 kodeksu postępowania cywilnego, świadek ma prawo żądać zwrotu wydatków koniecznych, związanych ze stawiennictwem w sądzie a ponadto wynagrodzenia za utratę zarobku. O tym uprawnieniu sąd powinien pouczyć świadka już w wezwaniu na rozprawę (wniosek z art. 262 k.p.c.). Szczegółowe zasady zwrotu wydatków reguluje dekret z 26 października 1950 r. o należnościach świadków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym (Dz. U. Nr 49, poz. 445). Aby jednak uzyskać zwrot wydatków, świadek musi zgłosić swoje żądanie przed sądem, pod rygorem utraty prawa do wynagrodzenia. O zwrocie wydatków decyduje w postanowieniu sąd, na które postanowienie przysługuje świadkowi zażalenia (tak SN w orzeczeniu z 6 grudnia 1988 r., sygn. akt III CZP 95/88, OSNCP 1989, nr 12, poz. 203). Świadkowi przysługuje zwrot wydatków określonych w art. 4 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Wydatki określone w tym przepisie obejmują wszystkie wydatki świadka, poniesione przez niego w celu stawienia się na rozprawie.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Beata

3.6.2010 12:13:26

Re: Zwrot kosztów świadkowi

Adwokat nie zwrócił mi dotychczas kosztów, które to były zasądzone do zwrotu wnioskodawczyni w wyroku. Powiedział,że otrzymam z Sądu ale dowiedziałam się, że sąd przesyła zwrot adwokatowi. Wobec tego mam pytanie czy w takiej kwestii istnieje też przedawnienie? do jakiego terminu od prawomocności wyroku można się ubiegać o zwrot kosztów?


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY