Zwrot kosztów szkolenia od pracownika

Pytanie:

Pracodawca wysyła w delegację pracownika na szkolenie do swojego kontrahenta . Pracodawca nie pokrywa kosztów przejazdu pracownikowi jednak pokrywa te koszty kontrahent zagraniczny do którego jedzie nasz pracownik . W wyniku nagłej sytuacji powstałej podczas pobytu u kontrahenta z winy pracownika (stawienie się pod wpływem środków odurzających) pracodawca nie może dopuścić pracownika do wykonywania obowiązków za granicą i pracownik wraca natychmiast do Polski. Ponieważ pracownik nie dysponuje pieniędzmi na opłacenie powrotu pracodawca wykupuje mu bilet powrotny. Czy pracodawca może i w jaki sposób obciążyć pracownika kosztami dodatkowo zakupionego biletu? Czy może i w jaki sposób obciążyć go również kosztami niewykorzystanego biletu zakupionego przez kontrahenta zgodnie z planowaną pierwotnie datą powrotu? Jakie konsekwencje może wyciągnąć dodatkowo w stosunku do pracownika?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika, że pracownik został skierowany przez pracodawcę na szkolenie. Jeżeli odbycie szkolenia miało miejsce w godzinach pracy tego pracownika, to należy przyjąć, że jego odbycie stanowiło obowiązek pracowniczy. Jeżeli pracownik nie stawił się na szkolenie z własnej winy, tym samym naruszył podstawowe obowiązki pracownicze. Naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych stanowi jedną z przesłanek rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę z winy pracownika. Pracodawca może więc powołując się na tę przesłankę rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia. Należy jednak pamiętać, że złożenie tego oświadczenia nie może nastąpić po upływie okresu 1 miesiąca od dnia dowiedzenia się przez pracodawcę o przyczynie rozwiązania umowy o pracę (stawieniu się na szkolenie pod wpływem środków odurzających).

Ponadto pracownik, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swej winy wyrządził pracodawcy szkodę, ponosi odpowiedzialność materialną. Pracownik ponosi odpowiedzialność za szkodę w granicach rzeczywistej straty poniesionej przez pracodawcę i tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego wynikła szkoda. Odszkodowanie co do zasady ustala się w wysokości wyrządzonej szkody, jednak nie może ono przewyższać kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w dniu wyrządzenia szkody. Jednakże jeżeli pracownik umyślnie wyrządził szkodę, jest obowiązany do jej naprawienia w pełnej wysokości. Pracodawca ma więc podstawę do obciążenia pracownika kosztami biletu powrotnego do kraju, a jeżeli sam poniósł te koszty może domagać się ich zwrotu od pracownika. Nie może natomiast pracodawca domagać się od pracownika zwrotu kosztów szkolenia, ponieważ nie on te koszty poniósł. Jednakże jeżeli podmiot trzeci, w którym pracownik odbywał szkolenie wystąpił do pracodawcy z roszczeniem o zwrot kosztów spowodowanych niewykorzystanym szkoleniem przez pracownika i pracodawca te koszty zwrócił, mógłby się domagać od pracownika zwrotu tej kwoty.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY