Zwrot kosztów za stawiennictwo świadka

Pytanie:

W jaki sposób należy ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu na rozprawę? Wystarczy okazać przed sądem kupione bilety ? Być może koniecznym jest sporządzenie jakiegoś wniosku lub podania? Jaki jest okres oczekiwania na pieniądze?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Rozumiemy, że w chodzi w tym przypadku o zwrot wydatków związanych z dojazdem na rozprawę świadka. Zgodnie bowiem z art. 277 kodeksu postępowania cywilnego, świadek ma prawo żądać zwrotu wydatków koniecznych, związanych ze stawiennictwem w sądzie a ponadto wynagrodzenia za utratę zarobku. Szczegółowe zasady zwrotu wydatków reguluje dekret z 26 października 1950 r. o należnościach świadków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym (Dz. U. Nr 49, poz. 445). Zgodnie z przepisami tego dekretu, świadek może domagać się zwrotu kosztów podróży na rozprawę. Za koszty podróży uznaje się zaś koszty przejazdu środkiem transportu masowego (koleją, autobusem itp.) w klasie najniższej, w braku zaś takiego środka - koszty przejazdu najtańszym z dostępnych środków lokomocji. Aby jednak uzyskać zwrot kosztów podróży, świadek musi zgłosić swoje żądanie przed sądem po wykonaniu swego obowiązku w tym samym dniu, a jeżeli był wezwany na rozprawę najpóźniej nazajutrz po zakończeniu rozprawy. Jeżeli jednak nie zgłosił żądania w powyższym terminie traci prawo do wynagrodzenia. Zwrot kosztów podróży przyznaje i ustala sąd, a na rozprawie przewodniczący składu orzekającego. W przypadkach zgłoszenia żądania po zamknięciu rozprawy należności może przyznać i ustalić także kierownik sądu. Przyznaną należność należy wypłacić niezwłocznie. W razie jednak niemożności niezwłocznej wypłaty - zwrot kosztów przejazdu sąd przekazuje pocztą bez obciążenia opłatą pocztową świadka.


Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Marek Starczewski

15.7.2011 10:56:18

Re: Zwrot kosztów za stawiennictwo świadka

NIE MA ODPOWIEDZI NA PYTANIE, JAK MA WYGLĄDAĆ DOKUMENT W KTÓRYM ŻĄDAM (PROSZĘ) O ZWROT KOSZTÓW PODRÓŻY I DIETĘ, RYCZAŁT ZA NOCLEG, UTRACONE ZAROBKI. Za 5 zł przeczytałem informację, która jest powszechnie dostępna i znana. Powtarzam, napiszcie, jak ma wyglądać dokument w którym proszę o zwrot.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY