Zwrot nadpłaconych składek ZUS

Pytanie:

Od 01-10-2004 rolnicy ze względu na formę opodatkowania dodatkowo prowadzonej działalności gospodarczej lub przekroczeniu zapłaconego podatku zostali wykluczeni z ubezpieczenia w KRUS na rzecz ZUS. Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego obalono przepisy związane z ubezpieczeniem w KRUS. Rolnicy wyrejestrowują się z ZUS-u powracają do ubezp. w KRUS-ie. Na wniosek ubezpieczonego ZUS zwraca nadpłacone składki społeczne, zdrowotne i fundusz pracy dot. 2004, 2005, 2006 r. Jak rozliczyć zwrócone składki społeczne, które stanowiły koszt uzyskania przychodu. Składki zdrowotne odliczane były od podatku, nie zawsze w pełnej wysokości, gdyż tylko do wysokości należnego podatku danego roku. Często rolnicy otrzymywali zasiłek chorobowy, macierzyński, były to pozostałe przychody wykazane w deklaracjach roku 2004 i 2005.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

 

Zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176, art. 26 ust. 1 pkt 2 a i art. 27 b ust. 1 pkt 1): podstawę obliczania podatku stanowi dochód ustalony zgodnie z określonymi w ustawie zasadami, po odliczeniu kwot składek określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. nr 137, poz. 887, z późn. zm.) - czyli składek na ubezpieczenie społeczne, zapłaconych w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe, podatnika.

Zaś składki na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. nr 210, poz. 2135) stanowią podstawę do obniżenia podatku dochodowego obliczonego zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie ze wskazanymi powyżej przepisami prawa, podatek dochodowy w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaconej w roku podatkowym bezpośrednio przez podatnika zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Odliczone od dochodu składki na ubezpieczenie społeczne, a także odliczone od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne wykazywane są bezpośrednio w deklaracji na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy PIT-5. Są to składki obniżające kwotę dochodu i kwotę podatku. Innymi słowy, zapłaconych składek nie można uznać za koszty uzyskania przychodu. W konsekwencji zwróconych składek ZUS nie można rozliczyć w bieżącym okresie (okresie, kiedy zostały zwrócone) w żaden sposób w jednorazowy sposób. Jeżeli więc zaistniała taka sytuacja, że zapłacone składki ZUS zostały zwrócone podatnikom, to zgodnie z literą prawa podatnik powinien skorygować składane deklaracje za lata 2004 i 20005, w których były odliczane kwoty składek. Podstawę do sporządzenia korekt stanowią przepisy art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60, z późn. zm.).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: