e-prawnik.pl Porady prawne

Zwrot wydatków w sprawie o podział majątku

Pytanie:

Czy zgodnie z nową ustawą z dnia 20 stycznia 2005r. o stosunkach majątkowych małżonków, można w postępowaniu procesowym uwzględnić wydatki i nakłady dokonane z majątku wspólnego na majątek osobisty, jeżeli wspólność majątkowa ustała przed wejściem nowej ustawy w życie?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zwrot wydatków w sprawie o podział majątku

14.6.2005

Zgodnie z art. 5 ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 62, poz. 1691), "stare" przepisy stosuje się do podziału majątku wspólnego małżonków i do zwrotu wydatków i nakładów dokonanych z majątku wspólnego na majątek osobisty lub z majątku osobistego na majątek wspólny, jeżeli wspólność majątkowa małżeńska ustała przed wejściem ustawy w życie. Zgodnie zaś z art. 45 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w dotychczasowym brzmieniu, każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek odrębny. Może żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swego majątku odrębnego na majątek wspólny. Zwrotu dokonywa się przy podziale majątku wspólnego; jednakże sąd może nakazać wcześniejszy zwrot, jeżeli wymaga tego dobro rodziny.

Niezależnie od powyższego należy zauważyć, że również po wejściu w życie nowych regulacji można żądać zwrotu powyższych wydatków i nakładów. Przepis art. 45 § 1 K.r.o. uległ co prawda zmianie (od tego dnia nie trzeba zwracać wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód a ponadto nie można żądać zwrotu wydatków i nakładów zużytych w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, chyba że zwiększyły wartość majątku w chwili ustania wspólności), lecz w dalszym ciągu przewiduje taką możliwość. Jak już jednak wyżej wspomniano, w sytuacji, gdy wspólność ustała przed dniem 20.01.2005 r. zwrot wydatków i nakładów będzie się odbywał na podstawie przepisu art. 45 § 1 K.r.o. w brzmieniu dotychczasowym a nie nowym.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ