Pozostałe

Odpowiedzialność karna skarbowa

Pozostałe

Przestępstwo

Pozostałe

Będzie strażnik przeciw korupcji?

Strona 1 z 2

Czego dotyczy projekt? 

Korupcja nie jest żadnym odkryciem rodzimym i nowym, lecz skala i rozmiar, jakie to zjawisko przybrało w III Rzeczypospolitej, wywołuje od dłuższego czasu kategoryczny sprzeciw społeczeństwa. Rządowy projekt ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym przewiduje utworzenie Centralnego Biura Antykorupcyjnego - specjalnej służby do spraw zwalczania korupcji w instytucjach państwowych i samorządzie terytorialnym oraz w życiu publicznym i gospodarczym.

Projektem tym zajmuje się obecnie Sejm.

Czym ma zajmować się Centralne Biuro Antykorupcyjne?

Centralne Biuro Antykorupcyjne ma walczyć z nadużywaniem władzy i wykorzystywaniem uprzywilejowanej pozycji do osiągania korzyści osobistych czy majątkowych.

Do zadań CBA, w zakresie zwalczania korupcji w instytucjach państwowych i samorządzie terytorialnym oraz życiu publicznym i gospo­darczym, a także działalności godzącej w interesy ekonomiczne państwa, należeć ma:

 1. ujawnianie i przeciwdziałanie przypadkom nieprzestrzegania przepisów ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;

 2. ujawnianie przypadków nieprzestrzegania określonych przepisami prawa procedur podejmowania decyzji w przedmiocie: prywatyzacji i komercjalizacji, wsparcia finansowego, udzielania zamówień publicznych oraz przyznawania koncesji, zezwoleń, zwolnień podmiotowych i przedmiotowych, ulg, preferencji, kontyngentów, plafonów, poręczeń i gwarancji kredytowych; 

 3. kontrola rzetelności i prawdziwości oświadczeń majątkowych lub oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej osób pełniących funkcje publiczne, o których mowa w art. 115 § 19 Kodeksu karnego, składanych na podstawie odrębnych przepisów;

 4. prowadzenie działalności analitycznej dotyczącej zjawisk występujących w obszarze właściwości CBA oraz przedstawianie w tym zakresie informacji Prezesowi Rady Ministrów, Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Sejmowi;

 5. rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie oraz ściganie sprawców przestępstw przeciwko:

 • działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego określonych w rozdziale XXIX Kodeksu karnego, a także o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodar­czej przez osoby pełniące funkcje publiczne, jeżeli pozostają w związku z przestępczością korupcyjną,

 • wyborom i referendum określonych w art. 250 i 250a Kodeksu karnego,

 • wiarygodności dokumentów określonych w rozdziale XXXIV, mieniu określonych w rozdziale XXXV, obrotowi gospodarczemu określonych w rozdziale XXXVI oraz obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi określonych w rozdziale XXXVII Kodeksu karnego, a także o których mowa w art. 585-592 Kodeksu spółek handlowych oraz określonych w art. 179-183 ustawy o obrocie instrumen­tami finansowymi, jeśli pozostają w związku z przestępczością korupcyjną lub godzą w interesy ekonomiczne państwa,

 • wymiarowi sprawiedliwości określonych w rozdziale XXX Kodeksu karnego, jeżeli pozostają w związku z przestępczością korupcyjną,

 • finansowaniu partii politycznych określonych w art. 49d i 49f ustawy o partiach politycznych,

 • obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji i subwencji, jeżeli pozostają w związku z przestępczością korupcyjną lub godzą w interesy ekonomiczne państwa.

CBA posiadać ma status służby specjalnej. Zasadniczym celem jego działania będzie jak widać przede wszytkim wykrywanie nadużyć w instytucjach państwowych i samorządowych oraz walka z korupcją powiązaną z działalnością gospodarczą. Ma ono także weryfikować oświadczenia majątkowe parlamentarzystów i urzędników. 

Jakie uprawnienia mają przysługiwać funkcjonariuszom CBA?

Szef Biura będzie podległy bezpośrednio Prezesowi Rady Ministrów, który będzie go powoływał po zasięgnięciu opinii Prezydenta, Kolegium oraz Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Kadencja szefa CBA będzie trwała 4 lata

Dla realizacji ww. zadań Centralne Biuro Antykorupcyjne ma uzyskać możliwość prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych, kontrolnych i dochodzeniowo-śledczych. Połączenie tych trzech rodzajów uprawnień, pozwoli funkcjonariuszom Biura na osiągnięcie wysokiej skuteczności działań, zwłaszcza gdy ustalenia kontrolne będą mogły być ostatecznie potwierdzone i rozwinięte w drodze postępowania przygotowawczego (czynności dochodzeniowo-śled­czych). Kontrola przestrzegania przepisów antykorupcyjnych prowadzona przez CBA będzie miała także znaczenie w zakresie zapobiegania przestępstwom korupcyjnym. W postępowaniu przygotowawczym w sprawie o korupcję celem CBA będzie zebranie dowodów świadczących o zachowaniu korupcyjnym oraz przypisanie ich konkretnym sprawcom. Często jest to bardzo trudne, przede wszystkim z uwagi na brak wiarygodnych źródeł dowodowych (świadków, dokumentów). CBA ma się starać zapobiegać korupcji już na tzw. przedpolu przestępstwa korupcyjnego, dążąc przy tym do eliminowania z życia publicznego całego obszaru indywidualnych zachowań korupcyjnych, które wprawdzie jeszcze nie są czynami zabronionymi, ale stanowią naruszenie przepisów antykorupcyjnych. Osiągnąć ten cel CBA będzie mogło w drodze postępowań kontrolnych.

Funkcjonariusze CBA uzyskają szerokie kompetencje. Mają mieć uprawnienia do legitymowania, kontroli osobistej, przeszukiwania osób i pomieszczeń oraz prowadzenia monitoringu przy użyciu elektronicznych środków technicznych, a także stosowania zakupu kontrolowanego. W sytuacjach wyjątkowych będą mogli stosować środki przymusu bezpośredniego, a nawet używać broni palnej. 

Obserwuj nas na:

Czytaj dalej (strona 1 z 2)

1

2

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: