Dowody

Pozostałe

Czy będzie reforma między­narodowego postępowania cywilnego?

Strona 1 z 2

Czego dotyczą rządowe propozycje zmian w

Kodeksie postępowania cywilnego?

Obecnie Sejm rozpatruje rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Głównymi celami projektu są:

 1. reforma zawartej w części czwartej Kodeksu postępowania cywilnego regulacji międzynarodowego postępowania cywilnego (między­narodowego prawa postępowania cywilnego) oraz

 2. wprowadzenie do prawa polskiego, w tym przede wszystkim do Kodeksu postępowania cywilnego, przepisów uzupełniających i wykonujących regulacje rozporządzenia (WE) nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. i rozporządzenia (WE) nr 861/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r.

Proponowane zmiany odnoszą się przede wszystkim do jurysdykcji krajowej, przeprowadzania dowodów i doręczeń w sprawach z tzw. elementem zagranicznym oraz uznawania i stwierdzania wykonalności zagranicznych orzeczeń i ugód sądowych. Dotyczą również prowadzenia europejskich postępowań nakazowych oraz europejskich postępowań w sprawach drobnych roszczeń. Projekt zawiera także inne niezbędne zmiany przepisów K.p.c. wynikające z potrzeby praktyki lub orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego.

Obowiązujące unormowanie międzynarodowego postępowania cywilnego pochodzi z okresu uchwalenia Kodeksu postępowania cywilnego i od tego czasu nie było poddawane poważniejszym zmianom. Chociaż unormowanie to - zważywszy na czas, w którym zostało przyjęte - zasługiwało na wysoką ocenę i stanowiło rzadki w skali europejskiej przykład kompletnej regulacji w jednym akcie prawnym zagadnień składających się na międzynarodowe prawo postępowania cywilnego, to nie odpowiada ono już jednak potrzebom współczesnego transgranicznego obrotu prawnego. Konieczność zmiany tego unormowania była dostrzegana w doktrynie od dłuższego czasu. Po przystąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europej­skiej potrzeba nowej regulacji międzynarodowego prawa postępo­wania cywilnego stała się jeszcze bardziej odczuwalna. Z jednej strony chodzi o harmonizację prawa krajowego z rozwiązaniami przyjętymi w prawie wspólnotowym, składającymi się na tzw. europejskie prawo procesowe cywilne, a z drugiej strony o stworzenie takich unormowań w Kodeksie postępowania cywilnego, które we właściwy sposób uzupełnią - tam, gdzie jest to konieczne - przepisy prawa europejskiego.

Jakie zmiany dotyczą jurysdykcji krajowej?

Projekt zakłada odrębność dwóch instytucji procesowych. Chodzi o:

 • jurysdykcję krajową, rozumianą jako kompetencję do rozpoznawania i rozstrzygania danych spraw międzynarodowych, oraz

 • immunitetu sądowego i egzekucyjnego, rozumianych jako ograniczenie kompetencji do rozpoznawania i rozstrzygania takich spraw.

Z nielicznymi wyjątkami, w razie stwierdzenia braku jurysdykcji krajowej w danej sprawie, sąd będzie odrzucał pozew lub wniosek i uznawał postępowanie za nieważne.

Ze względu na potrzebę unikania konfliktów jurysdykcyjnych, zaproponowano również wprowadzenie tzw. jurysdykcji krajowej koniecznej. Stosowana byłaby ona w przypadku spraw, które wykazywałyby związek z polskim porządkiem prawnym, a nie mogłyby być rozpoznane za granicą. Ponadto stosowana byłaby w przypadku odmowy uznania orzeczenia zagranicznego w Polsce, a rozstrzygana sprawa wykazywałaby związek z polskim prawem.

Nowością ma być odrębny przepis dotyczący spraw z zakresu prawa pracy. Sądy polskie będą władne tu do rozstrzygania spraw nie tylko wtedy, gdy pozwany mieszkał, posiadał prawo stałego pobytu lub miał siedzibę w Polsce, ale także wtedy, gdy jego praca była, jest lub miała być wykonywana w naszym kraju.

Proponowana nowelizacja doprecyzowuje również przepis, na podstawie którego sprawy dotyczące nieruchomości położonych w Polsce będą należały do wyłącznej jurysdykcji sądów polskich.

Jak mają być przeprowadzane "dowody transgraniczne"?

W odniesieniu do przeprowadzania dowodów w sprawach z tzw. elementem zagranicznym, projekt przewiduje wprowadzenie zasady bezpośredniego porozumiewania się sądu polskiego z sądami i innymi organami państw wezwanych. Ponadto przewidziano możliwość udziału polskiego sędziego w przeprowadzaniu dowodu przez sąd lub organ państwa wezwanego, a nawet możliwość bezpośredniego przeprowadzania dowodu za granicą przez sąd polski.

Kiedy orzeczenia sądów zagranicznych zostaną uznane w Polsce?

Jeżeli chodzi o uznawanie orzeczeń zagranicznych, to w przeciwieństwie do obecnie obowiązujących przepisów, orzeczenia takie miałyby być uznawane z mocy prawa. Wyjątkiem byłyby jedynie przypadki wymienione w Kodeksie postępowania cywilnego.

Podstawa:

 • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (sejmowy druk nr 949); 

 • Rozporządzenie (WE) nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia  2006 r. ustanawiające postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty (Dz. Urz. UE L 399 z 30.12.2006, s. 1);

 • Rozporządzenie (WE) nr 861/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. ustanawiające europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń (Dz. Urz. UE L 199 z 31.07.2007, s. 1)

Obserwuj nas na:

Czytaj dalej (strona 1 z 2)

1

2

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 5.3.2018

  Organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej po zmianie

  Nowelizacja służy zapewnieniu źródeł finansowania polskim instytucjom kultury, prowadzącym działalność poza granicami kraju (takim np. jak Biblioteka Polska w Paryżu czy Muzeum (...)

 • 24.1.2018

  Podział majątku wspólnego małżonków, rozwód i separacja

  Tylko w wyjątkowych sytuacjach sąd, orzekając rozwód, może dokonać podziału majątku, jeśli nie spowoduje to nadmiernej zwłoki w postępowaniu rozwodowym. Jeśli w skład majątku wspólnego (...)

 • 24.10.2018

  Zmiany istotne dla prawodawców

  Nowelizacja przepisów przewiduje, że w regulaminach obu Izb parlamentu będzie można określić zasady obniżenia uposażenia i diety za naruszenie zachowaniem powagi Sejmu, Senatu albo Zgromadzenia (...)

 • 1.12.2018

  VAT na leki weterynaryjne nie wzrośnie

  Prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że nie zgodzi się na podwyżkę VAT na leki weterynaryjne. Pozytywnie odniósł się zaś do planów obniżenia VAT na chleb i na niektóre artykuły (...)

 • 7.2.2019

  Reforma Kontroli NFZ

  Najważniejszymi celami przygotowanej nowelizacji są gruntowna reforma funkcjonowania służb kontrolnych Narodowego Funduszu Zdrowia, poprawa dostępności oraz jakości świadczeń nocnej i świątecznej (...)