Pozostałe

Czy w każdej szkole trzeba będzie nosić mundurki?

Co ma się zmienić w zakresie obowiązku noszenia mundurków w szkole?

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty, który jest obecnie w Sejmie, dotyczy zniesienia obowiązku noszenia przez uczniów jednolitego stroju na terenie szkoły podstawowej i gimnazjum. Proponowane przepisy dopuszczają jednak możliwość wprowadzenia we wszystkich typach szkół obowiązku noszenia jednolitego stroju na podstawie decyzji dyrektora szkoły podjętej na wniosek rady rodziców.

Kto ma decydować o wprowadzeniu obowiązku mundurkowego?

Projektowane zmiany w zakresie podejmowania przez radę rodziców decyzji o wprowadzeniu jednolitego stroju szkolnego we wszystkich typach szkół, wychodzą – zdaniem projektodawców - naprzeciw potrzebie zwiększenia roli rodziców w życiu społeczności szkolnej. W samej idei szkolnych mundurków nie ma nic złego, ale decyzja powinna być pozostawiona rodzicom. Nie można zabierać rodzicom części ich władzy rodzicielskiej, a dzieciom części ich indywidualności. Elementem wychowania jest możliwość decydowania o tym, jak dziecko ma być ubrane, również niepełnoletni maja prawo decydować o swoim życiu osobistym, czyli np. o sposobie ubierania. Jak wskazują wnioskodawcy, obecna ustawa powoduje, że wiele trudności z wprowadzeniem jednolitych strojów mają szkoły specjalne, a także przyszpitalne.

Do kompetencji rady rodziców należy obecnie występowanie do organu prowadzącego szkołę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, rady szkoły i samorządu uczniowskiego, z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły lub placówki. Rada rodziców otrzymała prawo uchwalania programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli, programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców. Konieczne jest więc – zdaniem projektodawców - pozostawienie radzie rodziców decyzji o wprowadzeniu w szkole jednolitego stroju.

Dlatego też w projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty proponuje się wprowadzenie podstawy prawnej do podejmowania przez dyrektora szkoły decyzji o obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju. Obowiązek taki dyrektor szkoły będzie mógł nałożyć tylko na wniosek rady rodziców.Wedle proponowanych przepisów "dyrektor szkoły na wniosek rady rodziców, wprowadzi obowiązek noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju".

Kto ma określić

sytuacje, w których przebywanie ucznia na terenie szkoły nie wymaga noszenia mundurku? 

Dyrektor szkoły, w której wprowadzono obowiązek noszenia jednolitego stroju, będzie mógł w porozumieniu z radą rodziców określić sytuacje, w których przebywanie ucznia na terenie szkoły nie wymaga noszenia przez niego jednolitego stroju ze względu na szczególną organizację zajęć dydaktyczno-wychowawczych w określonym dniu lub dniach.

Jakie jeszcze zmiany dla uczniów i nauczycieli niesie ze sobą projekt?

Proponowana nowelizacja dla uczniów przewiduje wprowadzenie od następnego roku szkolnego stypendiów finansowych za dobre wyniki w nauce uczniów z oceną zachowania nie niższą niż dobrą.

Aby przeciwdziałać wagarom, strażnicy miejscy będą mieli obowiązek wylegitymowania każdego ucznia przebywające w ośrodku zdrowia, bibliotece miejskiej, parku bądź kinie w godzinach 8-14 oraz informowania o tym dyrektora szkoły.

Nowelizacja przewiduje też zaostrzenie wymagań dla nauczycieli. Kandydaci do pracy w szkole muszą obowiązkowo dostarczyć zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego, zaś nauczyciele stażyści i kontraktowi mają podlegać postępowaniu dyscyplinarnemu.

Proponowane zmiany nałożą ponadto na nauczycieli obowiązek uczestniczenia w egzaminach zewnętrznych. Nauczyciel nie będzie też mógł odmówić udziału w egzaminie maturalnym. Umowa z nauczycielami egzaminującymi ma być zawierana z dyrektorami okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Kiedy nowe zasady mogą zacząć obowiązywać?

Proponowane rozwiązania miałyby wejść w życie już w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Podstawa prawna:

  • Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (sejmowy druk nr 128);
  • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r., Nr 256, poz. 2572, ze zm.)

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: