Emerytura

Postępowanie przed ZUS

Dla kogo emerytury pomostowe?

Strona 1 z 2

Co ureguluje rządowy projekt ustawy o emeryturach pomostowych?

Rządowy projekt ustawy o emeryturach pomostowych, którym zajmuje się obecnie Sejm, dotyczy: zasad nabywania i utraty prawa do emerytur pomostowych przez niektórych pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, zasad działania Funduszu Emerytur Pomostowych, opłacania składek na Fundusz i zasad finansowania emerytur pomostowych oraz obowiązki ZUS i płatników składek w zakresie tworzenia i prowadzenia rejestru i wykazu stanowisk pracy w szczególnych warunkach.

Kto będzie miał prawo do emerytury pomostowej i na jakich warunkach?

Prawo do emerytury pomostowej będzie przysługiwało pracownikom, którzy urodzili się po 31 grudnia 1948 r. i przepracowali w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze co najmniej 15 lat. Ponadto na emeryturę pomostową przejdą wtedy, gdy osiągną wiek wynoszący co najmniej: 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn.

Skorzystanie z prawa do emerytury pomostowej będzie także uwarunkowane okresem składkowym i nieskładkowym, który musi wynosić co najmniej 20 lat dla kobiet i co najmniej 25 lat dla mężczyzn. Ponadto osoby te przed 1 stycznia 1999 r. oraz po 31 grudnia 2008 r. były zatrudnione w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze i nastąpiło z nimi rozwiązanie stosunku pracy.

Dopuszczono możliwość przejścia na emeryturę pomostową w wieku niższym, tzn. co najmniej 50 lat dla kobiet i 55 lat dla mężczyzn. Jednak przywilej ten dotyczy m.in. pilotów statków powietrznych oraz personelu pokładowego takich jednostek, dokerów pracujących bezpośrednio przy przeładunku statków, zawodowych ratowników górskich, nurków, maszynistów pojazdów trakcyjnych, kierowców lokomotywy spalinowej o mocy do 300 KM oraz instruktorów, po uzyskaniu orzeczenia o niemożności kontynuowania pracy na tym stanowisku. Prawe do emerytury pomostowej objęci będą również nauczyciele i wychowawcy zatrudnieni w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach socjoterapii, ośrodkach szkolno-wychowawczych, schroniskach dla nieletnich i zakładach poprawczych.

Projekt zakłada, że emerytura pomostowa będzie przyznawana na wniosek ubezpieczonego, zgodnie z procedurami obowiązującymi przy przyznaniu powszechnej emerytury, i będzie wypłacana do osiągnięcia wieku emerytalnego. Jej wysokość nie może być niższa niż najniższa emerytura określona w ustawie o emeryturach i rentach z FUS.

Prawo do emerytury pomostowej ustanie z dniem: poprzedzającym dzień nabycia prawa do emerytury, które jest ustalone decyzją organu rentowego lub innego organu emerytalno-rentowego; osiągnięcia przez uprawnionego wieku 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn; śmierci uprawnionego. W tym ostatnim przypadku rodzinie przysługiwać będzie renta rodzinna.

Zgodnie z projektem, prawo do emerytury pomostowej ulegnie zawieszeniu bez względu na wysokość uzyskiwanego przychodu w razie podjęcia pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

Tego typu emerytury będą finansowane z Funduszu Emerytur Pomostowych (FEP), który będzie państwowym funduszem celowym. Fundusz ma uzyskiwać dochody m.in. ze składek opłacanych przez pracodawców i uzupełniającej dotacji z budżetu państwa, a także z odsetek z lokat aktywów FEP w pierwszych latach jego funkcjonowania. Obowiązek opłacania składek na FEP za pracownika powstaje z dniem rozpoczęcia wykonywania przez niego pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie, zgodnie z nowymi przepisami, prowadził centralny rejestr stanowisk pracy o szczególnym charakterze, a także rejestr pracowników wykonujących takie prace lub pracujących w szczególnych warunkach.    [źródło: www.kprm.gov.pl]

Jakie prace będą uznawane za prace w szczególnych warunkach i prace o szczególnym charakterze?

Zgodnie z proponowanymi przepisami, prace w szczególnych warunkach to prace związane z czynnikami ryzyka, które z wiekiem mogą z dużym prawdopodobieństwem spowodować trwałe uszkodzenie zdrowia, wykonywane w szczególnych warunkach środowiska pracy, determinowanych siłami natury lub procesami technologicznymi, które mimo zastosowania środków profilaktyki technicznej, organizacyjnej i medycznej stawiają przed pracownikami wymagania przekraczające poziom ich możliwości, ograniczony w wyniku procesu starzenia się jeszcze przed osiągnięciem wieku emerytalnego, w stopniu utrudniającym ich pracę na dotychczasowym stanowisku; wykaz prac w szczególnych warunkach określa załącznik nr 1 do ustawy (podajemy go niżej). Czynniki ryzyka, o których tu mowa, są związane z następującymi rodzajami prac:

 1. w szczególnych warunkach determinowanych siłami natury:

  • prace pod ziemią,

  • prace na wodzie,

  • prace pod wodą,

  • prace w powietrzu;

  Obserwuj nas na:

  Czytaj dalej (strona 1 z 2)

  1

  2

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (3)

roblit

18.7.2011 14:28:57

Re: Dla kogo emerytury pomostowe?

SOK to przecież banda nierobów!!

gssch

21.12.2010 17:8:49

Re: Dla kogo emerytury pomostowe?

A co z dziadkami 60 letnimi z 40-letnim stażem i tyle samo lat składkowych?

Gość

26.11.2010 11:31:16

Re: Dla kogo emerytury pomostowe?

A co z pracownikami takimi jak Straż Ochrony Kolei.ta praca jest również niebezpieczna jak służba w policji.O tej służbie nic się nie wspomina.W tej ustawie są ujęte inne zawody-tylko nie ta.W tej służbie to większość f-uszy to po 50-tce,t.z.około 80%załogi.Problemem tych ludzi są badania okresowe,(co roku)-podobne jak się robi pilotom samolotowym.

Pokaż wszystkie komentarze (3)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: