Postępowanie administracyjne

Sądy administracyjne

Gmina

Postępowanie podatkowe

Ogólne zasady

Samorząd terytorialny

Decyzja administracyjna

Postępowanie administracyjne

Postępowanie sądowo-administracyjne

Szkoda

Funkcjonariusz publiczny odpowie za szkody?

Strona 4 z 6

Powyższe zasady ma się stosować odpowiednio do obowiązku przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w związku z powstrzymaniem się przez organ administracji z naruszeniem prawa od dokonania rozstrzygnięcia administracyjnego. dotyczy to również sposobu podawania informacji do publicznej wiadomości.

Należy podkreślić, że wymóg przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w każdym przypadku uchylenia lub stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej ze względu na jej niezgodność z prawem, stanowi nowość w naszym prawie.


Zasady powiadamiania opinii publicznej o wynikach przeprowadzanych postępowań

Organ administracji rozstrzygający indywidualne sprawy administracyjne ma być zobowiązany do podania do publicznej wiadomości w ciągu 30 dni po zakończeniu każdego kwartału kalendarzowego zbiorczej informacji o:

  1. liczbie decyzji administracyjnych i postanowień, od których stronom służy zażalenie lub skarga do sądu administracyjnego, wydanych przez ten organ w ostatnim zakończonym kwartale kalendarzowym;

  2. liczbie wydanych przez ten organ decyzji administracyjnych i postanowień, od których stronom służy zażalenie lub skarga do sądu administracyjnego, które w ostatnim zakończonym kwartale kalendarzowym zostały uchylone przez organ administracji II instancji lub sąd administracyjny z powodu ich niezgodności z prawem.

Podanie do publicznej wiadomości ww. informacji ma następować poprzez trwałe umieszczenie tej informacji na okres 30 dni na tablicy ogłoszeń jednostki organizacyjnej, w ramach której działa organ administracji, a dodatkowo również na stronie internetowej tej jednostki. Jeśli taka strona internetowa nie istnieje, to konieczna będzie publikacja w dzienniku o zasięgu lokalnym.

Wymóg podawania do publicznej wiadomości przez każdy organ administracji publicznej w ciągu 30 dni po zakończeniu każdego kwartału kalendarzowego ogólnej liczby rozstrzygnięć administracyjnych, w tym liczbę rozstrzygnięć, które zostały uchylone przez organ administracyjny II instancji lub sąd administracyjny z powodu ich niezgodności z prawem również stanowi nowość w Polskim ustawodawstwie.

W jaki sposób funkcjonariusz publiczny poniesie odpowiedzialność odszkodowawczą?

Art. 6 i 7 projektowanej ustawy określa postępowanie w przypadku, gdy wystąpi odpowiedzialność odszkodowawcza podmiotu odpowiedzialnego. Zakłada się sprawne i nieuchronne obciążanie urzędników przynajmniej w ograniczonym zakresie materialnymi skutkami ich błędów. Co do zasady już obecnie na urzędnikach ciąży obowiązek zwrócenia organom, w imieniu których działają, kwot wypłaconych przez te organy w charakterze odszkodowań. W praktyce obowiązek ten egzekwowany jest jednak bardzo rzadko. W proponowanej regulacji zmusza się Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego do dochodzenia od urzędników należnych im kwot - zgodnie z ujednoliconą, zobiektywizowaną i czytelną procedurą. Procedura ta ma być realizowana z udziałem prokuratury. 

Postępowanie wyjaśniające

Zgodnie z projektowanymi przepisami, w razie, gdy łącznie:

  • stronie postępowania administracyjnego, która poniosła szkodę w wyniku rozstrzygnięcia indywidualnej sprawy administracyjnej lub braku takiego rozstrzygnięcia, zostało, na mocy prawomocnego orzeczenia sądu, lub na mocy ugody, przyznane odszkodowanie od podmiotu odpowiedzialnego

  • a w trybie określonym w art. 9 projektowanej ustawy stwierdzono, że indywidualną sprawę administracyjną rozstrzygnięto z rażącym naruszeniem prawa bądź, że jej nie rozstrzygnięto z rażącym naruszeniem prawa

- wówczas kierownik jednostki organizacyjnej, z działaniem której jest związane dochodzone roszczenie, ma przesłać w ciągu 30 dni od daty zaistnienia tych przesłanek, odpis wyroku sądu lub ugody wraz z aktami postępowania administracyjnego, w którym stwierdzono wydanie rozstrzygnięcia z rażącym naruszeniem prawa albo powstrzymanie się z rażącym naruszeniem prawa od dokonania rozstrzygnięcia, do prokuratury okręgowej właściwej dla siedziby tej jednostki organizacyjnej podmiotu odpowiedzialnego wraz z wnioskiem o wszczęcie postępowania wyjaśniającego. Po wpłynięciu takiego wniosku prokurator okręgowy wszczynać ma postanowieniem postępowanie wyjaśniające. O wszczęciu postępowania powiadami wnioskodawcę oraz osobę, której przyznano prawo do odszkodowania. Na postanowienie o wszczęciu postępowania nie będzie przysługiwało zażalenie.

Obserwuj nas na:

Czytaj dalej (strona 4 z 6)

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

Katarzyna Kurp, G

12.8.2011 15:19:34

Re: Funkcjonariusz publiczny odpowie za szkody?

czy pracownik socjalny ma prawo do rewizji pomieszczeń i schowków osoby pobierającej zasiłek z OPS podczas tzw. "wizyty", kwestionować zalecenia lekarskie odnośnie przyjmowanych leków?

maja

12.6.2011 12:1:8

Re: Funkcjonariusz publiczny odpowie za szkody?

chciałabym wiedzieć czy ta ustawa już obowiązuje, jeżeli tak to proszę o szczegóły.pozdrawiam

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY