Działalność gospodarcza

Koncesje i zezwolenia

Istotne, choć niewielkie zmiany w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej

Strona 1 z 2

 Do sejmu wpłynął projekt nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Choć projekt ten nie zakłada dużych zmian, jednak zmiany te są bardzo istotne. Zmiany szczególnie powinny zainteresować przedsiębiorców, którzy korzystają lub będą chcieli korzystać z pomocy publicznej, np. z pomocy funduszy unijnych. Bardzo często jest tak, że skorzystać z pomocy publicznej mogą wyłącznie ci przedsiębiorcy, którzy posiadają status mikroprzedsiębiorcy małego lub średniego przedsiębiorcy. Dla posiadania powyższych przymiotów bardzo istotne są regulacje, które określają jacy przedsiębiorcy, pomimo spełniania pozostałych warunków, nie mogą być uznani za mikoprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców. Waśnie zagadnień tych wyłączeń dotyczy przedmiotowa nowelizacja.


Obecnie, do 31 grudnia 2004 r., w zakresie definicji małego i średniego przedsiębiorcy obowiązują przepisy ustawy Prawo działalności gospodarczej. Z kolei z dniem 1 stycznia 2005 r. wchodzą w życie przepisy art. 103 - 110 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Zgodnie z art.108 tej ustawy, nie uważa się za mikroprzedsiębircę, małego lub średniego, przedsiębiorcy, w którym inni przedsiębiorcy, Skarb Państwa oraz jednostki samorządu terytorialnego posiadają:

1) 25 % i więcej wkładów, udziałów lub akcji;  

2) prawa do 25 % i więcej udziału w zysku;  

3) 25 % i więcej głosów w zgromadzeniu wspólników, walnym zgromadzeniu akcjonariuszy albo walnym zgromadzeniu spółdzielni


Regulacje dotyczące mikro przedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej uzasadniane były tym, że mają dostosowywać prawo polskie prawu europejskiemu oraz że mają na celu poszerzyć krąg podmiotów uprawnionych do korzystania z pomocy publicznej (przede wszystkim z dotacji z funduszy europejskich). Jednak gdyby przepis art. 108 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wszedł w życie z dniem 1 stycznia, de fakto bardzo znacznie zawęziłby krąg podmiotów uprawnionych do korzystania z pomocy publicznej. Taki skutek byłby następstwem tego, że zgodnie z treścią art. 108 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, w brzmieniu który ma wejść w życie 1 stycznia 2005 r., z przymiotu mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy nie będzie mógł korzystać żaden przedsiębiorca, jeżeli jakikolwiek inny przedsiębiorca, niezależnie od zakresu prowadzonej działalności, będzie spełniał warunki opisane w pkt 1-3.

Przykład:

Udziały w spółce ZYX Spółka z o.o. posiadają w równych częściach dwie osoby. Jedna z nich oprócz posiadania udziałów w spółce, prowadzi niewielką działalność gospodarczą zatrudniając 2 pracowników. Spółka XYZ Sp. z o.o. chce po 1 stycznia 2005 r. ubiegać się o pomoc publiczną. Musi jednak wykazać, że spełnia status małego przedsiębiorcy.


Jeżeli przepis art. 108 w powyższym brzmieniu wszedłby w życie z dniem 1 stycznia 2005 r., XYZ Spółka z o.o. nie mogłaby uzyskać statusu małego przedsiębiorcy. Byłoby to konsekwencją tego, że jeden ze wspólników posiadający 50% udziałów prowadzi działalność gospodarczą i z tego tytułu jest przedsiębiorcą. Nie ma przy tym znaczenia czy prowadzi wielkie przedsiębiorstwo, czy działalność gospodarczą w niewielkich rozmiarach. Wystarczy tylko, że jeden z udziałowców spółki jest przedsiębiorcą, a że posiada w niej więcej niż 25% udziałów, to na podstawie art 108 pkt 1 spółka nie mógłby być uznana za małego przedsiębiorcę.


Taki zapis w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej z całą pewnością nie jest do końca zgodny z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami prawa europejskiego. Zapis taki w bardzo znacznym stopniu ograniczałby dostęp polskich przedsiębiorców do pomocy publicznej.

Z tego względu zdecydowano się na nowelizację art. 108 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej zanim wejdzie w życie. Zgodnie z proponowanym brzmieniem przepis ten miałby uzyskać następującą treść:


Art. 108. ust. 1. Nie uważa się odpowiednio za mikroprzedsiębiorcę, małego lub średniego, przedsiębiorcy, w którym przedsiębiorcy inni niż mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni, Skarb Państwa oraz jednostki samorządu terytorialnego z zastrzeżeniem ust. 2, posiadają:

1) 25 % i więcej wkładów, udziałów lub akcji;  

2) prawa do 25 % i więcej udziału w zysku;  

3) 25 % i więcej głosów w zgromadzeniu wspólników, walnym zgromadzeniu akcjonariuszy albo walnym zgromadzeniu spółdzielni

ust. 2 Przepisu ust. 1 nie stosuje się do gminy, której dochody budżetu określone w uchwale budżetowej wynoszą mniej niż równowartość 10.000.000 zł oraz której liczba mieszkańców jest mniejsza niż 5 tysięcy.

Obserwuj nas na:

Czytaj dalej (strona 1 z 2)

1

2

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: