Apelacja

Pozostałe

Pozostałe

Jak ma się zmienić odpowiedzialność lekarzy?

Strona 1 z 3

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o izbach lekarskich jest obecnie w Sejmie.

Czemu mają służyć proponowane zmiany?

Obowiązujące przepisy dotyczące odpowiedzialności zawodowej lekarzy powstały w latach 1989 - 1990 (ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 26 września 1990 r. w sprawie postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy). W czasie ich obowiązywania zmianie uległy zasady procedury karnej, na której oparte jest postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej. Zmianie uległy również przepisy dotyczące odpowiedzialności zawodowej innych zawodów zaufania publicznego. Dotychczasowe uregulowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy są - zdaniem projektodawców - niedoskonałe, nie zapewniając stronom postępowania należytej ochrony ich praw.

Najważniejsze cele, które zamierza się osiągnąć poprzez wprowadzenie zmian zawartych w niniejszym projekcie to:

 • Usunięcie niezgodności przepisów z roku 1989 i 1990 z obowiązującymi obecnie zasadami legislacji. Np. w rozporządzeniu Ministra Zdrowia zawarte są przepisy kształtujące prawa uczestników postępowania, jest rzeczą oczywistą, że taka regulacja może być zawarta tylko w ustawie. W konsekwencji większość materii regulowanej rozporządzeniem należy przenieść do ustawy.

 • Rozszerzenie uprawnień osób pokrzywdzonych. Obecnie obowiązujące przepisy ograniczają prawa pokrzywdzonego do złożenia skargi i występowania w pierwszej instancji w roli świadka, co jest niezgodne z dążeniem do rozszerzania uprawnień pokrzywdzonych w każdym rodzaju postępowania, co znalazło odbicie w Kodeksie postępowania karnego.

 • Wprowadzenie jawności postępowania przed sądami lekarskimi. Obecnie postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy jest jawne tylko dla członków samorządu lekarzy.

 • Rozszerzenie katalogu kar (obecnie brak kary pośredniej pomiędzy karą nagany a zawieszenia lub odebrania prawa wykonywania zawodu co utrudnia dostosowanie kary do wagi przewinienia zawodowego).

 • Wprowadzenie możliwości odwołania od orzeczeń sądów lekarskich do sądu okręgowego - wydziału karnego (obecnie orzeczenia wydane przez Naczelny Sąd Lekarski są ostateczne).

Kto nie będzie mógł pełnić funkcji w samorządzie lekarskim?

Zmiany w części ustawy dotyczącej organizacji samorządu lekarskiego i praw członków ograniczają czynne i bierne prawo wyborczego w wyniku orzeczenia kary w postępowaniu w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej (art. 7). W efekcie jakiekolwiek funkcje w samorządzie będą mogły pełnić tylko osoby niekarane, zaś w przypadku organów odpowiedzialności zawodowej - dodatkowo posiadające doświadczenie w wykonywaniu zawodu i niepełniące żadnych innych funkcji w organach samorządu. Art. 12 i 13 porządkują zasady wpisywania na listę członków okręgowej izby lekarskiej i do rejestru lekarzy oraz skreślania z listy i rejestru, między innymi w związku z orzeczeniami sądów lekarskich.

Jaki ma być obszar działania poszczególnych okręgowych izb lekarskich?

Projekt przewiduje, że obszar działania poszczególnych okręgowych izb lekarskich pokrywać się będzie z podziałem administracyjnym kraju na województwa. Siedzibami organów okręgowych izb lekarskich będą miasta będące siedzibami wojewodów. W chwili obecnej na terenie kraju funkcjonuje 22 okręgowe izby lekarskie, których obszar działania obejmuje najczęściej teren kilku województw.

W związku z określeniem w ustawie, że obszar działania poszczególnych okręgowych izb lekarskich pokrywa się z podziałem administracyjnym kraju na województwa zmianie ma uleć też brzmienie art. 60 ustawy. Nowelizacja przewiduje, że środki na pokrycie kosztów czynności określonych w ustawie, które dotychczas były wykonywane przez organy administracji państwowej będą z budżetu państwa przekazywane jedynie na rzecz Naczelnej oraz Wojskowej Izby Lekarskiej. Okręgowe izby lekarskie zgodnie z projektem otrzymywać będą środki na ww. cele z budżetów właściwych wojewodów.

Gdzie minister właściwy do spraw zdrowia będzie mógł zaskarżyć uchwałę organów samorządu lekarskiego?

W projekcie przewidziano, iż minister właściwy do spraw zdrowia będzie mógł zaskarżyć do Naczelnego Sądu Administracyjnego sprzeczną z prawem uchwałę Krajowego Zjazdu Lekarzy, organu okręgowej izby lekarskiej lub Naczelnej Izby Lekarskiej pod zarzutem niezgodności z prawem.

Obserwuj nas na:

Czytaj dalej (strona 1 z 3)

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 16.11.2017

  Młodzi lekarze uzyskali podwyżki

   Weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia, które reguluje wysokość miesięcznego wynagrodzenia lekarzy rezydentów. To oznacza, że wynagrodzenia młodych lekarzy wzrosną.

 • 8.2.2018

  Minister zdrowia i lekarze rezydenci idą na kompromis

  Minister zdrowia prof. Łukasz Szumowski wypracował porozumienie z lekarzami rezydentami. Po serii konsultacji i spotkań udało się osiągnąć kompromis, na którym zyskają pacjenci i cały (...)

 • 28.11.2017

  Zmiany dotyczące lekarzy systemu PRM

  1 stycznia 2018 r. zmienią się przepisy dotyczące lekarzy systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego.

 • 1.2.2010

  Zmiana nazwiska lub imienia - Jak zmienić nazwisko?

  Z pewnością nikt nie chciałby mieć nazwiska, którego brzmienie wywołuje drwiące uśmiechy wśród znajomych. Niestety zdarza się dość często, że czyjeś nazwisko lub imię może (...)

 • 17.5.2018

  E-zwolnienia od 1 grudnia

  E-zwolnienia jako jedyna forma zaświadczeń o niezdolności do pracy zaczną obowiązywać dopiero od 1 grudnia br. Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia (...)