Zabezpieczenie wierzytelności

Pozostałe

Likwidacja niepodjętych depozytów

Strona 1 z 4

Czego dotyczą projektowane przepisy?

Sejm pracuje obecnie nad rządowym projektem ustawy o likwidacji niepodjętych depozytów i o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego. Projektowana wstawa miałaby wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Ma ona regulować zasady i tryb likwidacji niepodjętych depozytów znajdujących się w dyspozycji jednostek sektora finansów publicznych. 

W związku z tym wywrze zapewne skutki w sferze uprawnień osób fizycznych i osób prawnych - właścicieli depozytów, oraz ich obowiązków, a także skutki na podmioty, w których dyspozycji znajduje się depozyt, tj. jednostki sektora finansów publicznych. Chodzi tu o jednostki wymienione w art. 4 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, czyli:

 • organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy i trybunały; 
 • gminy, powiaty i samorząd województwa, zwane dalej „jednostkami samorządu terytorialnego”, oraz ich związki; 
 • jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych; 
 • państwowe i samorządowe fundusze celowe; 
 • państwowe szkoły wyższe; 
 • jednostki badawczo-rozwojowe; 
 • samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej; 
 • państwowe i samorządowe instytucje kultury; 
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i zarządzane przez nie fundusze; 
 • Narodowy Fundusz Zdrowia; 
 • Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne; 
 • inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego. 

O jakie depozyty chodzi?

Chodzi przy tym o depozyty, którymi są:

 • środki pieniężne, papiery wartościowe i rzeczy złożone do depozytu sądowego, co do których zapadło prawomocne orzeczenie o wydaniu ich uprawnionemu,
 • rzeczy stanowiące dowody rzeczowe oraz rzeczy zatrzy­mane, co do których zapadło prawomocne orzeczenie o wydaniu ich uprawnionemu lub złożeniu do depozytu sądowego,
 • środki pieniężne, papiery wartościowe i rzeczy złożone do depozytu oraz jako kaucje i wadia;

Projekt ustawy nie dotyczy natomiast rzeczy, pieniędzy i papierów war­tościowych złożonych do depozytu, jeżeli przepisy szczególne regulują postępowanie związane ze złożeniem ich do depozytu i likwidacją w razie ich niepodjęcia.

Kiedy nastąpi likwidacja niepodjętego depozytu?

Likwidacją niepodjętego depozytu ma być przejście praw do niepodjętego depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

Likwidacja niepodjętego depozytu z mocy prawa następować ma w razie niepodjęcia depozytu przez uprawnionego, mimo upływu terminu do odbioru depozytu. Termin do odbioru depozytu wynosić ma zaś rok od dnia doręczenia wezwania do odbioru uprawnionemu lub wezwania.

Co istotne, do likwidacji niepodjętych depozytów istniejących w dniu wej­ścia w życie projektowanej ustawy mają już znaleźć zastosowanie przepisy tej nowej ustawy, przy czym na poczet ww. terminu ma się zaliczać okres, przez jaki znajdowały się w dyspozycji przechowującego depozyt.

Likwidację niepodjętego depozytu stwierdzać ma sąd na wniosek przechowującego depozyt.  Jeżeli natomiast przechowującym depozyt jest sąd, likwidację niepodjętego depozytu sąd stwierdza z urzędu.

Przewiduje się, iż w sprawach dotyczących likwidacji niepodjętych depozytów skarga kasacyjna nie przysługuje.

Jakie będą skutki likwidacji niepodjętego depozytu?

Z chwilą likwidacji niepodjętego depozytu na Skarb Pań­stwa przechodzić mają wszelkie korzyści i ciężary, jakie przyniósł on od dnia, gdy znalazł się w dyspozycji przechowującego depozyt. Likwidacja niepodjętego depozytu nie uchyli jednak skutków prawnych wynikających ze złożenia przedmiotu świadczenia do depozytu, określonych w odrębnych przepisach.

Proponuje się, aby depozyty, które przeszły na własność Skarbu Państwa, prze­chowujący depozyt przekazał naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego.

Kiedy będzie konieczne wezwanie upraw­nionego do odbioru depozytu?

Przechowujący depozyt ma mieć obowiązek wezwać upraw­nionego do odbioru depozytu w terminie roku od dnia doręczenia wezwania oraz pouczyć go o skutkach jego niepodjęcia.

Według projektu wezwanie do odbioru depozytu powinno nastąpić niezwłocz­nie po jego złożeniu lub uzyskaniu wiadomości o wystąpieniu okoliczności, która umożliwia odebranie tego depozytu.

Obserwuj nas na:

Czytaj dalej (strona 1 z 4)

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 19.2.2007

  Jak i kiedy depozyty będą likwidowane?

  Od 22 lutego 2007 r. obowiązywać ma ustawa z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów. Ustawa ta reguluje zasady i tryb likwidacji niepodjętych depozytów znajdujących (...)

 • 16.7.2013

  Jak przebiega likwidacja stowarzyszeń?

  Drogą do likwidacji stowarzyszenia jest jego rozwiązanie. Nie są to pojęcia tożsame. Likwidacja stowarzyszenia polega na zaprzestaniu działalności, rozdysponowaniu majątku oraz wykreśleniu z Krajowego (...)

 • 9.10.2018

  Będą zmiany w systemie gwarantowania depozytów?

  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw, ma na (...)

 • 16.1.2012

  Likwidacja środka trwałego, a koszty uzyskania przychodu

  W myśl art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej PIT) oraz art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej CIT) kosztami uzyskania przychodów są koszty (...)

 • 17.8.2009

  Likwidacja działalności gospodarczej a PIT

  Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie definiują wprost pojęcia likwidacja działalności. Przyjmuje się, na gruncie tych przepisów, iż likwidacja działalności (...)