Opłaty skarbowe

Nie wyrzucaj znaków opłaty skarbowej! - Mogą się jeszcze przydać...

Strona 1 z 2

W jaki sposób teraz można opłacić opłatę skarbową?

Przepisy nowej ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej od początku 2007 roku wyeliminowały możliwość uiszczania opłaty skarbowej znaczkami skarbowymi, a także urzędowymi blankietami wekslowymi. Zapłaty należnej opłaty skarbowej można dokonać wyłącznie w formie gotówkowej lub bezgotówkowej. W związku z tym faktem zakupione znaki opłaty skarbowej i urzędowe blankiety wekslowe powinny zostać wykorzystane do dnia 31 grudnia 2006 r.

Jednocześnie możliwe jest wprowadzanie przez rady gmin nowej formy poboru opłaty skarbowej - w drodze inkasa, co powinno w praktyce znacznie usprawnić dokonanie zapłaty opłaty skarbowej.

W związku z tymi zmianami wiele podmiotów zarówno osób fizycznych, jak i przedsiębiorców nie mogło wykorzystać zakupionych znaków opłaty skarbowej w terminie do końca 2006 roku, jak również nie miało możliwości dokonania ich zwrotu. Biorąc pod uwagę poniesione przez podatników koszty związane z zakupem znaków opłaty skarbowej, a także fakt, że wpływy z ich sprzedaży zasiliły budżety właściwych gmin, zasadne jest umożliwienie podatnikom ich wykorzystania.

Czy będzie jednak można wykorzystać znaki opłaty skarbowej i do kiedy?

Z informacji napływających do Ministerstwa Finansów wynikało, iż zarówno osoby fizyczne, jak i prawne posiadają niewykorzystane znaki opłaty skarbowej. Wicepremier, minister finansów prof. Zyta Gilowska oraz podsekretarz stanu Jacek Dominik, poinformowali w związku z tym, że wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym podjęto decyzję o szybkiej nowelizacji ustawy o opłacie skarbowej, która przywróci możliwość zapłaty takimi znakami.

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o opłacie skarbowej jest obecnie przedmiotem prac w Sejmie. Celem regulacji jest złagodzenie negatywnych skutków społecznych i gospodarczych przez umożliwienie wykorzystania znaków opłaty skarbowej zgromadzonych przez podatników. Projektowana ustawa miałaby wejść w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Zgodnie z założeniami projektu, zapłata znakami opłaty skarbowej będzie możliwa do końca 2007 r.

Wobec ograniczonej w czasie możliwości wykorzystania znaków opłaty skarbowej nie przewiduje się druku nowych znaków i ich dystrybucji przez bank PKO BP S.A. Zapłaty opłaty skarbowej będzie można dokonywać znakami tej opłaty, których wzór został określony w rozporządzeniach Ministra Finansów:

  • z dnia 9 stycznia 1995 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych;
  • z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie wzorów znaków opłaty skarbowej i urzędowych blankietów wekslowych oraz warunków ich wymiany;
  • z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie sposobu pobierania, zapłaty i zwrotu opłaty skarbowej oraz sposobu prowadzenia rejestrów tej opłaty;
  • z dnia 25 lipca 2006 r. w sprawie sposobu zapłaty i zwrotu opłaty skarbowej.

Wymienione wyżej rozporządzenia określały nominały znaków opłaty skarbowej, uwzględniające denominację złotego, która nastąpiła dnia 1 stycznia 1995 r., i znaki o tych nominałach mogły być wykorzystywane do końca 2006 r.

Biorąc pod uwagę różnice między wysokościami stawek opłaty skarbowej określonych w załączniku do ustawy o opłacie skarbowej oraz nominałami znaków opłaty skarbowej, w przypadkach, w których opłata skarbowa uiszczona znakami tej opłaty jest niższa od należnej, dopuszczono w projekcie możliwość dopłacenia brakującej opłaty skarbowej gotówką, bezgotówkowo lub u inkasenta. Do powyższego sposobu zapłaty opłaty skarbowej został dostosowany obowiązek adnotacyjny.

Przewiduje się umożliwienie wykorzystania znaków opłaty skarbowej również przez przedsiębiorców. Nie jest możliwe określenie, ile z zakupionych znaków nie zostało wykorzystanych, zwłaszcza że projektowana regulacja będzie dotyczyć będzie zapłaty znakami opłaty skarbowej nabytymi w okresie ostatnich 12 lat.

Czy 

będzie można zwrócić zakupione znaki opłaty skarbowej?

Ze względu na to, że środki uzyskane ze sprzedaży znaków opłaty skarbowej przekazane zostały na rachunki właściwych gmin, nie będzie natomiast możliwości zwrotu zakupionych znaków.

Jakie inne zmiany mają dotyczyć opłaty skarbowej?

W projekcie przewiduje się także doprecyzowanie przepisów dotyczących sposobu płatności opłaty skarbowej. Treść przepisu art. 8 ust. 1 proponuje się dostosować do rozwiązań przyjętych w innych regulacjach dotyczących należności podatkowych, ponieważ przepis ten w obowiązującym brzmieniu, przewidując możliwość dokonania zapłaty na rachunek organu podatkowego wyłącznie w formie bezgotówkowej, powoduje, że niektóre banki odmawiają przyjmowania wpłat w formie gotówkowej.

Obserwuj nas na:

Czytaj dalej (strona 1 z 2)

1

2

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: