Postępowanie podatkowe

Ordynacja podatkowa do gruntownej nowelizacji...

Jakimi projektami zajmuje się teraz Sejm?

 Projekty 10 ustaw mających na celu nowelizację przepisów Ordynacji podatkowej rozpatrywane są przez Sejm wspólnie.

Jakie zmiany przewidują poszczególne proponowane projekty nowelizacji Ordynacji podatkowej?

Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa (druk nr 606) umożliwia zbywającemu - przedsiębiorstwo, jego zorganizowaną część, składniki majątku związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą - uzyskanie zaświadczenia od organu podatkowego o wysokości zaległości podatkowych zbywającego.

Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa (druk nr 815) dotyczy nałożenia na organ podatkowy obowiązku wszczęcia postępowania podatkowego w terminie 3 miesięcy od zakończenia kontroli podatkowej, która ujawniła nieprawidłowości co do wywiązywania się przez kontrolowanego z obowiązków wynikających z prawa podatkowego, a podatnik nie złożył korygującej deklaracji w całości obejmującej stwierdzone nieprawidłowości.

Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa (druk nr 816) dotyczy wprowadzenia zasady, że decyzja organu podatkowego nie podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, a wniesienie odwołania wstrzymuje wykonanie decyzji, chyba że decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności albo w całości uwzględnia ona wniosek strony. Ponadto projekt określa sytuacje, w których decyzji organu podatkowego może zostać nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa (druk nr 664) przewiduje uchylenie par. 3 art. 81b ustawy wyłączającego uprawnienie do skorygowania deklaracji podatkowej po zakończeniu kontroli podatkowej w zakresie podatku od towarów i usług.

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (druk nr 596) dotyczy przesłanek wstrzymania wykonania decyzji w toku postępowania podatkowego, nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności oraz wystąpienia zaległości podatkowej oraz zasad i trybu wydawania przez sąd administracyjny postanowienia o wykonaniu aktu lub czynności, które na podstawie odrębnych przepisów nie podlegają wykonaniu do czasu uprawomocnienia się orzeczenia.

Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa (druk nr 906) przewiduje obniżenie stawki odsetek za zwłokę w określonych przypadkach.

Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa (druk nr 907) dotyczy wprowadzenia identycznego momentu powstania nadpłaty w podatku dochodowym i w podatku od towarów i usług.

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (druk nr 951) przewiduje możliwość wstrzymania wykonania decyzji podatkowej oraz zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli, wprowadzenie regulacji mających na celu zwiększenie pewności przedsiębiorcy, że podejmowane działania są zgodne z prawem oraz stabilność prawa podatkowego.

Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa (druk nr 1012) dotyczy doprecyzowania przepisów w zakresie obowiązków podatkowych poprzez wskazanie, co powinno zawierać zawiadomienie o sposobie załatwienia zastrzeżeń do protokołu kontroli i przez wskazanie, że przedmiotem postępowania podatkowego mogą być tylko ustalenia wskazane w tymże zawiadomieniu. Zob.: Opinia PKPP Lewiatan do komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa

Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa (druk nr 1013) przewiduje wydłużenie terminu, w którym podatnik (płatnik, inkasent) może ubiegać się o zwrot nadpłaconego przez siebie podatku - tak, by termin ten odpowiadał terminowi przedstawienia zobowiązania podatkowego.

Podstawa:

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY