Projekt ustawy o rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka

Strona 1 z 6

Poselski projekt ustawy o rodzinnej opiece zastępczej jest teraz w Sejmie.

Ogólna charakterystyka projektu ustawy o rodzinnych formach opieki zastępczej

Projekt ustawy swym zakresem obejmuje wszelkie kwestie związane z opieką nad dzieckiem pozbawionym opieki rodziny biologicznej. Dzięki zebraniu w jednym akcie normatywnym regulacji dotyczących:

 • zasad sprawowania rodzinnej opieki zastępczej;

 • form rodzinnej opieki zastępczej;

 • praw dziecka umieszczonego w rodzinnej opiece zastępczej;

 • praw i obowiązków rodziców zastępczych;

 • zadań władz publicznych w zakresie zapewnienia dziecku rodzinnej opieki zastępczej

- zostanie stworzony system opieki nad dzieckiem, który w sposób sprawny i kompleksowy ma możliwość zapewnić dziecku pozbawionemu opieki rodziny biologicznej szanse wychowania rodziny stabilnym i rodzinnym środowisku wychowawczym.

Jakim celom ma służyć nowa ustawa?

Głównym celem ustawy jest zapewnienie każdemu dziecku stabilnego, trwałego i rodzinnego środowiska wychowawczego. Obowiązek w tym zakresie spoczywa na Państwie. Aby w odpowiedni sposób zaakcentować to doniosłe zadanie, jakie ma do spełnienia władza publiczna, projekt ustawy zawiera preambułę.

Przyjęcie nowych rozwiązań pozwoli na udzielenie rodzinie biologicznej, która nie zapewnia dziecku opieki, szybkiej i skutecznej pomocy, tak by dziecko mogło do niej wrócić. Gdy jednak pomimo udzielonej odpowiedniej pomocy rodzina biologiczna nie jest w stanie zapewnić dziecku odpowiedniej opieki, a jego dobro jest w tej rodzinie zagrożone, koniecznym jest podjęcie działań przez Państwo. Rodziny zastępcze jako forma opieki niewątpliwe rodzinna, a nadto posiadająca cechy trwałości i stabilności, mogą zastępować rodzinę biologiczną, gdy nie ma perspektyw opieki rodziny biologicznej dla dziecka lub adopcji.

Z zasady dziecko nie powinno być umieszczane w placówka opiekuńczo-wychowawczych innych niż rodzinne, gdyż instytucje te nie są w stanie zaspokoić podstawowego prawa dziecka, jakim jest wychowanie w rodzinie. W związku z powyższym władza publiczna powinna starać się pozyskiwać rodzinne formy opieki nad dzieckiem dla każdego dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Zakres ustawy określony w art. 1 wyznacza pięć obszarów objętych regulacją wynikających z istoty samej ustawy, ale także z praktycznej potrzeby jednoznacznego określenia praw i obowiązków dzieci oraz rodziców zastępczych. Wyznaczenie odpowiednich zadań władzom publicznym przy jednoczesnym sformułowaniu form rodzinnej opieki zastępczej zapewni stworzonemu systemowi należyte funkcjonowanie i ułatwi w praktyce tworzenie i wspieranie rodzin zastępczych.

Jak wygląda dotychczasowy stan prawny w tym zakresie?

Dotychczasowy stan prawny obejmuje szereg regulacji znajdujących się w kilku odrębnych aktach prawnych, takich jak ustawa o pomocy społecznej lub Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Obowiązujące normy prawne cechuje znaczna ogólność, co w praktyce powoduje powstawanie licznych wątpliwości interpretacyjnych i skutkuje niejednolitą praktyką postępowania w ramach opieki zastępczej na różnych obszarach kraju. Brak spójności w interpretacji przepisów przysparza wielu rodzinom zastępczym praktycznych problemów w sprawowaniu opieki nad dziećmi, a ponadto nie zachęca rodzin, które mogłyby starać się o status rodzin zastępczych, do podjęcia się obowiązków związanym z opieką nad dziećmi. Podstawowe zasady dotyczące systemu rodzinnej opieki nad dzieckiem są zawarte w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o opiece społecznej oraz w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym z 25 lutego 1964 r.. Pewne ogólne uregulowania pomocnicze, ogólne zasady oraz przepisy szczegółowe zawarte są w szeregu innych aktów prawnych (np. Kodeks cywilny, Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks postępowania cywilnego, ustawa o samorządzie powiatowym).

Ponadto szczegółowo tą problematykę regulują rozporządzenia:

 • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie określenia zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka oraz stawek na bieżące funkcjonowanie placówki rodzinnej;

 • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie;

 • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 18 października 2004 r. w sprawie rodzin zastępczych;

 • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych;

 • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 30 września 2005 r. w sprawie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych.

Polub nas na Facebooku:

Czytaj dalej (strona 1 z 6)

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

Małgorzata

11.3.2010 11:56:26

Re: Projekt ustawy o rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka

Jeżeli posłom zależy na dobru naszych dzieci PROSZĘ aby zamiast odbierania dzieci z rodzin patologicznych przeanalizowali jak im pomóc.Jeżeli mogę zasugerować to mam pewien pomysł,aby zwalczać alkoholizm w rodzinach bo chyba wielu zgodzi się ze mną że właśnie z tego powody są najczęstsze patologie.Proponuję aby rodziców dotkniętych problemem kierować na przymusowe leczenie to bardzo dobre rozwiązanie i dzieci nie cierpiały by tak bardzo.Jest tylko jeden problem,a mianowicie podupadł by monopol co uszczupliłoby dochody budżetu kraju.Ale czy nie warto podjąć takiego wyzwania? I jeszcze jedno, czy ktoś z naszego rządu w ogóle to czyta??????????

Alina Adamowska-K

14.10.2009 15:15:15

Re: Projekt ustawy o rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka

Jeśli spokrewnione rodziny zastępcze przejdą do gmin, to kto będzie finansował to zadanie budżet państwa czy gmina? Poza tym mając uszczuplony zasób ludzki w OPS kto ma pracowac z rodzinami, jesli nie zwiększymy etatów w OPS?

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 21.4.2018

  Rodzinna piecza zastępcza szansą na drugi dom

  Większe wsparcie dla rodzin, rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej, ograniczenie umieszczania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, przekazanie ministrowi rodziny całości (...)

 • 30.8.2017

  Dobro dzieci ma być jeszcze bardziej chronione

  Sądy rodzinne będą miały obowiązek zawiadamiania prokuratury o sprawach, w których jest zagrożone dobro dziecka i o prowadzonych z urzędu postępowaniach dotyczących władzy rodzicielskiej.

 • 29.4.2005

  Od 1 października 2004 r. dodatek zamiast świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego

  Likwidacja Funduszu Alimentacyjnego to nie tylko zmiana w prawie, ale także zmiana wpływająca na życie wielu osób, szczególnie wychowujących dzieci. Z ustawą o świadczeniach rodzinnych już się (...)

 • 12.7.2012

  Ulga na wychowanie dziecka

  Jedną z cieszących się największym powodzeniem ulg podatkowych jest ulga przysługująca z tytułu wychowywania dziecka. Polega na odliczeniu określonej kwoty pomnożonej przez ilość dzieci. Odliczenie (...)

 • 27.7.2018

  Nowy typ środowiskowego domu samopomocy

  Wprowadzenie nowego typu środowiskowego domu samopomocy (ŚDS) dla osób ze spektrum autyzmu, ułatwienia dla osób z spektrum autyzmu i sprzężonymi niepełnosprawnościami już przebywających (...)