Projekt ustawy o systemie ubezpieczenia społecznego rolników

Strona 1 z 4

19 października 2004 r. wpłynął do Sejmu projekt ustawy o systemie ubezpieczenia społecznego rolników, która ma zastąpić ustawę z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników regulującą obecnie system ubezpieczenia społecznego dla rolników.

Co pozostanie bez zmian w ubezpieczeniu społecznym rolników?

Nie uległy zmianie obowiązujące dotychczas generalne zasady, że system ubezpieczenia społecznego rolników:
obejmuje tylko rolników i członków ich rodzin, dla których podstawowym źródłem utrzymania jest gospodarstwo rolne,
- w zakresie ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego finansowany jest wyłącznie ze środków własnych ubezpieczonych w ramach samofinansującego i posiadającego osobowość prawną Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników,
- wypłaty świadczeń emerytalno-rentowych dla rolników i osób z nimi współpracujących są w znacznym stopniu dotowane z budżetu państwa i budżet państwa jest gwarantem ich wypłaty.


Co nowego przewiduje projekt?


Ubezpieczenie społeczne rolników, tak jak dotychczas dzielić się będzie na dwa ubezpieczenia: wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie oraz emerytalno-rentowe. Odnośnie zasad obejmowania ubezpieczeniem nie wprowadzono generalnych zmian. Tak jak dotychczas, z mocy ustawy ubezpieczeniu społecznemu rolników podlega rolnik oraz jego domownik, (który obecnie nazwany został osobą współpracującą przy prowadzeniu działalności rolniczej) jeżeli gospodarstwo rolne obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dział specjalny produkcji rolnej, jeżeli ten rolnik lub domownik nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu (np. z tytułu zatrudnienia lub prowadzenia pozarolniczej działalności), albo nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo świadczeń z ubezpieczeń społecznych (tj. zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego przyznanych na podstawie przepisów o świadczeniach pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa). Pozostały krąg osób obejmowany ubezpieczeniem społecznym rolników, w pełnym bądź ograniczonym zakresie, z mocy ustawy albo dobrowolnie, nie uległ generalnym zmianom.


Projekt uściślił definicję gospodarstwa rolnego.

Za gospodarstwo rolne uznawać się będzie wszystkie nieruchomości rolne, będące w posiadaniu rolnika, czyli grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne. Jednocześnie zdefiniowano i ograniczono krąg osób, które mogą uzyskać status osoby współpracującej przy prowadzeniu działalności rolniczej (w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym), wyłącznie do członków rodziny rolnika lub jego małżonka. Dopuszczono jednak możliwość ubezpieczenia jako osobę współpracującą konkubenta rolnika. Dotychczas funkcjonował w tej kwestii nieprecyzyjny przepis, że domownikiem rolnika może być osoba bliska rolnikowi.


W nowym systemie ubezpieczenia społecznego rolników rolnicy i osoby współpracujące będą mogły nadal, tak jak obecnie, podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników, jeżeli po 3-letnim nieprzerwanym okresie podlegania temu ubezpieczeniu podejmą prowadzenie pozarolniczej działalności, o ile będzie to działalność prowadzona wyłącznie w niewielkim rozmiarze. Kryterium pozostania w systemie rolnym nie będzie jednak, jak obecnie, stanowić forma opodatkowania tej działalności, a kryterium dochodowe.


Co roku, do końca maja, przeprowadzana będzie przez KRUS weryfikacja uprawnień tych osób do dalszego podlegania ubezpieczeniu w KRUS na podstawie wskaźnika dochodowego, a nie jak dotychczas w terminie do 14 lutego na podstawie kwoty należnego podatku dochodowego od tej działalności. Obliczenie wskaźnika dochodowego, według wzoru określonego w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, dla osób prowadzących pozarolniczą działalność ubezpieczonych w ZUS, będzie obowiązkiem ubezpieczonego. Wskaźnik dochodowy uprawniający do pozostania w KRUS nie może przekroczyć 0,5. Wskaźnik ten określa rozmiar prowadzonej pozarolniczej działalności na poziomie dotychczasowym. Zasady ustalania wskaźnika dochodowego zawiera projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw.


Generalnej zmianie uległy w projekcie zasady opłacania składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, z którego finansowane są emerytury i renty dla rolników. Składka na to ubezpieczenie uzależniona została od wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego wyrażonej w ha przeliczeniowych.

Obserwuj nas na:

Czytaj dalej (strona 1 z 4)

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Jarek

1.3.2011 17:38:7

Re: Projekt ustawy o systemie ubezpieczenia społecznego rolników

Witam. To czy to jest 1ha czy 30arów jak w mojej gminie ustala gmina ja mam 31 arów i jestem pełnoprawnym rolnikiem jak Ci co mają powyżej hektara więc warto sprawdzić gdzie się ma lub się kupuje ziemię. Pozdrawiam


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: