Pozwy / wnioski

Apelacja / kasacja / zażalenie

Pozostałe

Projekt zmian w ustawie o prawie pomocy

Strona 1 z 2

Czego dotyczy projekt zmian w ustawie o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej?

Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka pracuje nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej. 

Przewiduje ona uzupełnienie obowiązującej ustawy przez wdrożenie dyrektywy, która stanowi, że pomoc prawna jest uważana za właściwą, jeżeli gwarantuje doradztwo przedprocesowe, mające na celu rozstrzygnięcie sporu przed wniesieniem sprawy do sądu. Dyrektywa Rady 2003/8/WE z dnia 27 stycznia 2003 r., o którą tu chodzi,  ma na celu ułatwienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości w sporach transgranicznych poprzez ustanowienie minimalnych wspól­nych zasad odnoszących się do pomocy prawnej w sporach o tym charakterze.

Projekt może wywrzeć skutki bezpośrednio w sferze uprawnień osób fizycznych, które mają miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej.

Art. 3 ust. 2 lit. a tej dyrektywy, którego wdrożenie do polskiego porządku prawnego dotychczas pominięto, nakłada na państwa członkowskie UE obowiązek zapewnienia, niezależnie od pomocy prawnej w postępowaniu sądowym, także pomocy prawnej udzielanej przez profesjonalnego doradcę prawnego (w Polsce - przez adwokata lub radcę prawnego) jeszcze przed wszczęciem postępowania. Celem udzielenia tej pomocy ma być ugodowe rozwiązanie sporu i tym samym uniknięcie wszczęcia postępowania sądowego.

Kiedy można liczyć na udzielenie pomocy prawnej?

Projekt nowelizacji uzupełnienie zakresu przedmiotowego ustawy o prawie pomocy przez wskazanie, że reguluje ona również prawo pomocy w celu ugodowego załatwienia sporu przed wszczęciem postępowania sądowego w sprawie cywilnej (zmiana art. 1 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy). Projekt przewiduje, że pomoc będzie udzielana tylko w celu ugodowego załatwienia sporu przed wszczęciem postępowania. Udzielenie pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego powinno służyć rozstrzygnięciu sporu w celu zapobieżenia wszczęcia postępowania sądowego.

Jednocześnie w pro­jekto­wanym art. 3a zawarto wyraźne uregulowanie, że przyznanie prawa pomocy w celu ugodowego rozstrzygnięcia sporu nie jest równoznaczne z udzieleniem pełno­mocnictwa procesowego. Celem takiego zapisu jest usunięcie ewentualnych wątpliwości interpretacyjnych. Zaznaczyć bowiem należy, że w wielu wypadkach zakres pomocy udzielonej przed wszczęciem postępowania, co do zasady, nie będzie wymagał udzielenia takiego pełnomocnictwa.

Kiedy mieszkańcy innych państw członkowskich mogą ubiegać się o przyznanie prawa pomocy?

Projekt przewidje wprowadzenie do rozdziału o prawie pomocy w postępowaniu prowadzonym w Rzeczypospolitej Polskiej (rozdział 2) wyraźne wskazanie, że wnioskodawca mający miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu w innym państwie członkowskim może ubiegać się o przyznanie prawa pomocy w celu ugodowego załatwienia sporu przed wszczęciem postępowania w sprawie cywilnej, w której jurysdykcja przysługuje sądom polskim (projektowany art. 4 ust. 2 ustawy).

Pomoc prawna udzielana przed wszczęciem postępowania sądowego w celu ugodowego załatwienia sporu opiera się na tych samych zasadach co pomoc prawna udzielana w związku z wszczęciem lub w toku prowadzonego postępowania sądowego. Określając treść prawa pomocy dyrektywa nie dokonuje rozróżnienia między pomocą prawną „przedprocesową”, udzielaną w celu uniknięcia wszczynania postępowania sądowego, i pomocą prawną „procesową” udzielaną w związku z wszczęciem lub prowadzeniem postępowania sądowego. Ponieważ w przypadku pomocy „przedprocesowej” nie toczy się jeszcze żadne postępowanie sądowe - a nawet chodzi o to, aby w ogóle nie zostało ono wszczęte - ustalenie, które państwo członkowskie powinno zapewnić doradztwo przedprocesowe, mające na celu rozstrzygnięcie sporu przed wniesieniem sprawy do sądu (według art. 3 ust. 2 lit. a dyrektywy), inaczej mówiąc, które państwo członkowskie zobowiązane jest do zapewnienia pomocy prawnej, może nastąpić tylko przez odwołanie się do hipotetycznej jurysdykcji, czyli do tego, którego państwa sąd byłby właściwy do rozpoznania sprawy, gdyby zostało wszczęte postępowanie.

Jakie różnice między prawem pomocy udzielanym w procesie a prawem pomocy przyznawanym w celu ugodowego załatwienia sporu przed wszczęciem postępowania sądowego w sprawie cywilnej wprowadza projekt?

W nowelizacji zaznaczono różnice między prawem pomocy udzielanym w procesie a prawem pomocy przyznawanym w celu ugodowego załatwienia sporu przed wszczęciem postępowania sądowego w sprawie cywilnej. Odrębności dotyczą:

Obserwuj nas na:

Czytaj dalej (strona 1 z 2)

1

2

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: