Proponowane zmiany w postanowieniach dotyczących umowy ubezpieczenia

Strona 4 z 4
Odmienne reguły - i tu nie projektuje się zmiany - rządzą tylko ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, a to dlatego, że jego celem i racją istnienia jest ochrona osoby poszkodowanej; stąd też z reguły uzgadnia się, że za winę umyślną w końcowym rachunku odpowiada wprawdzie ubezpieczony-sprawca. Regulacja granic odpowiedzialności musi uwzględniać nie tylko wymienione powyżej postaci winy, ale i rozstrzygać, czyja wina (tj. wina jakich osób-sprawców) jest prawnie doniosła dla odpowiedzialności.

Projektowane zmiany planują, iż zwolnienie od odpowiedzialności ubezpieczeniowej następuje w razie, gdy  szkoda wyniknęła z winy umyślnej ubezpieczającego (ubezpieczonego - przy ubezpieczeniu na cudzy rachunek), jego domowników (chyba, że w umowie uzgodniono inaczej) oraz osób określonych w umowie lub w ogólnych warunkach ubezpieczenia - co jest rozwiązaniem elastycznym, umożliwiającym uwzględnienie specyfiki danego rodzaju ubezpieczenia, a nawet uwarunkowań faktycznych konkretnej sytuacji obejmowanej umową.

Co do rażącego niedbalstwa po stronie ubezpieczającego (ubezpieczonego),  to w zasadzie również wyłącza ono odpowiedzialność ubezpieczeniową, jednakże przewiduje się, że skutek ten nie następuje w razie uznania, że w danych okolicznościach wymagają tego względy słuszności (kategoria „słuszności” zastępuje tu dotychczasowe „zasady współżycia społecznego albo interesy gospodarki narodowej”).

Do kogo z roszczeniem regresowym?

To artykuł 828 kodeksu cywilnego reguluje regres ubezpieczeniowy czyli przejście z mocy prawa roszczeń ubezpieczającego na ubezpieczyciela, który spełnił świadczenie ubezpieczeniowe. I tak z grona regresowo odpowiedzialnych wyłącza się jedynie domowników ubezpieczającego, z wyjątkiem tych jednakże sytuacji, w których sprawca wyrządził szkodę umyślnie (granica ubezpieczalności). Wyłączenie domowników jest celowe ze względu na to, że wobec „wspólnego prowadzenia gospodarstwa domowego” odpowiedzialność regresowa tych osób uderzałaby gospodarczo także w ubezpieczającego (ubezpieczonego).

Proponowane zmiany w ubezpieczeniu na cudzy rachunek

Miałaby zostać dodana zasada, zgodnie z którą ubezpieczenie na życie umową na cudzy rachunek wymaga wcześniej wyrażonej zgody ubezpieczonego. Chodzi tu o pozbawienie tego ubezpieczenia jakichkolwiek elementów zakładu o życie innej osoby, czy też spekulacji, której przedmiotem mogłoby się stać cudze życie.

Źródło:

  • Projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości.

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY