Gmina

Pozostałe

Przeciwdziałanie alkoholizmowi ma być skuteczniejsze

Strona 1 z 5

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, nad którym trwają obecnie prace w Sejmie, ma na celu zmianę przepisów nasuwających wątpliwości interpretacyjne oraz uregulowanie na poziomie ustawowym kwestii kwalifikacji koniecznych do wykonywania świadczeń z zakresu psychoterapii uzależnień.

Kto ma określać Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych?

Proponowane zmiany zmierzają m.in. do uregulowania kwestii finansowania działań realizowanych w ramach Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (z budżetu państwa z części, których dysponentami są właściwi ministrowie i inne podmioty odpowiedzialne za realizację określonych w nim działań) oraz kręgu podmiotów odpowiedzialnych za realizację tych działań.

Istotną zmianą jest także upoważnienie Rady Ministrów do przyjmowania Narodowego Programu w drodze rozporządzenia. Wedle projektowanego przepisu Rada Ministrów ma określać, w drodze rozporządzenia, Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zawierający kierunki i rodzaje działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, harmonogram przyjętych działań, cele i sposoby ich osiągania oraz podmioty odpowiedzialne za ich realizację. Rozwiązanie to jest analogiczne do przyjętego dla Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przyjmowanego rozporządzeniem Rady Ministrów.

W Narodowym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych będzie się również wskazywać kierunki działań przewidzianych do realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Jak mają się zmienić zasady działania gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych?

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gmin. Projektowane zmiany mają także na celu poprawę funkcjonowania gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Ze względu na istotne różnice w zakresie kwalifikacji członków komisji proponuje się określenie rozporządzeniem ministra właściwego do spraw zdrowia ramowego programu szkolenia, które powinien ukończyć członek komisji oraz czasu na realizację poszczególnych bloków tematycznych w ramach tego programu.

W projekcie można też znaleźć propozycję przepisu, z którego wynika, że gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych działa na podstawie regulaminu zatwierdzanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Jak stanowi proponowanz pryepis, wójt (burmistrz, prezydent miasta) powołuje gminną komisję rozwiązywania problemów alkoholowych, która:

 1. opiniuje projekt gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
 2. inicjuje zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu,
 3. podejmuje czynności zmierzające do orzeczenia przez sąd o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,
 4. podejmuje działania zmierzające do ustalenia, czy osoba, o której mowa w pkt 3, przyczynia się do niewydolności rodziny w zakresie pełnienia przez nią funkcji rodzicielskich, a także czy stosuje przemoc wobec członków rodziny.

Kto i jak ma zapewnić

pomoc dla rodziny dotkniętej problemem uzależnienia od alkoholu?

Pomoc osobie uzależnionej powinna być zintegrowana z pomocą całej rodzinie, ponieważ uzależnienie powoduje szkody i zaburza funkcjonowanie wszystkich członków rodziny. W Polsce w rodzinach alkoholików żyje ok. 1,5 mln osób dorosłych i 1,5-2 mln dzieci - większość z nich to osoby współuzależnione i ofiary przemocy domowej. W ¾ rodzin z problemem alkoholowym dochodzi do przemocy.

Co roku zwiększa się liczba dorosłych dzieci alkoholików, które zgłaszają się po pomoc do zakładów lecznictwa odwykowego. W 2004 roku było ich blisko 5 tys. (w 2001 r. - 2,6 tys.). Proponowany przepis pozwala jednoznacznie wskazać, że przedmiotem działań Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest zwiększanie dostępności pomocy dla całej rodziny, w której występuje problem uzależnienia od alkoholu.

Poza tym, wedug proponowanzch regulacji w przypadku podejrzenia, że osoba uzależniona od alkoholu stosuje przemoc wobec członków rodziny lub przyczynia się do niewydolności rodziny w zakresie pełnienia przez nią funkcji rodzicielskich, gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych podejmuje interwencję przez zawiadomienie właściwych organów, instytucji lub organizacji oraz inicjuje organizowanie pomocy ofiarom przemocy.

Obserwuj nas na:

Czytaj dalej (strona 1 z 5)

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 1.2.2018

  Napoje alkoholowe mają być mniej dostępne...

  Nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz niektórych innych ustaw ma na celu zmianę przepisów nasuwających wątpliwości interpretacyjne oraz (...)

 • 28.6.2017

  Zmiana ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych

  Nowelizacja ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych oraz niektórych innych ustaw pozwoli ograniczyć zjawiska nadmiernego zadłużania się gmin. Zakłada też zmiany w zakresie wyborów (...)

 • 26.12.2017

  Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych

  Na podstawie nowelizacji sądy opiekuńcze będą więc mogły zlecać kuratorom sądowym przeprowadzanie wywiadów środowiskowych także w postępowaniu wykonawczym prowadzonym w sprawach opiekuńczych (...)

 • 22.4.2017

  Zaostrzenie kontroli jakości żywności w UE

  Przepisy wprowadzające skuteczniejsze inspekcje żywności podczas kolejnych etapów podroży od producenta na stoły konsumentów mają poprawić możliwość śledzenia żywności, ułatwić (...)

 • 9.8.2018

  Rolnicy będą bardziej chronieni przed przewagą kontraktową?

  Komitet Stały Rady Ministrów przyjął nowelizację ustawy o przewadze kontraktowej. Zmiany w przepisach to lepsza ochrona rolników i skuteczniejsze ściganie podmiotów (...)