Rolnik będzie płacił bonami paliwowymi za olej napędowy

Do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy w sprawie bonów paliwowych dla gospodarstw rolnych. Ma on na celu wprowadzenie bonów paliwowych będących prawnym środkiem płatniczym przy zakupie przez producentów rolnych oleju napędowego, a co za tym idzie obniżenie kosztów produkcji. Projektodawcy podnoszą, iż skutki każdej podwyżki cen oleju napędowego, spowodowane wzrostem stawek podatku akcyzowego są dla rolnictwa znaczące. W krajach UE stosowane są różne formy pomocy obniżające koszty produkcji rolniczej z tytułu zakupu paliwa rolniczego, np. czeki paliwowe, barwione paliwo o obniżonej cenie, ulgi podatkowe, itp. Czas zatem także na Polskę...

W jaki sposób projekt definiuje działalność rolniczą?

Definicja ta ma chyba najistotniejsze znaczenie, przede wszystkim dlatego, iż to właśnie prowadzenie działalności rolniczej uprawniać będzie do korzystania z bonów paliwowych (jako jeden z podstawowych warunków). Tak więc zgodnie z postanowieniami projektu działalność rolnicza to produkcja roślinna i zwierzęca, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza, gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, chów, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowego lub fermowego oraz chów i hodowlę ryb i innych organizmów żyjących w wodzie, a także uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, itp.

Równie istotnym pojęciem jest „gospodarstwo rolne”, które należy rozumieć tak, jak w przepisach o podatku rolnym. Zatem za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

Kto i w jakich okolicznościach będzie mógł płacić bonami paliwowymi?

Korzystać z bonów mógłby podatnik podatku rolnego, który prowadzi działalność rolniczą, będący właścicielem co najmniej jednego ciągnika rolniczego (czyli pojazd silnikowy skonstruowany do używania łącznie ze sprzętem do prac rolnych, leśnych lub ogrodniczych). Bony paliwowe będą mogły być stosowane w rozliczeniach należności za nabyty olej napędowy.

Od kogo rolnik otrzyma bony paliwowe?

Bony paliwowe miałyby być wydawane podatnikom podatku rolnego przez banki spółdzielcze, którym przysługiwać będzie prowizja od każdego wydanego bonu w wysokości 0,4% wartości nominalnej bonu.

Jak często rolnik będzie mógł odbierać bony paliwowe?

Banki spółdzielcze wydawać będą bony paliwowe za okresy półroczne w terminach do 31 stycznia i do 31 lipca danego półrocza, na podstawie zaświadczenia wydanego przez wójta lub burmistrza (prezydenta miasta). Takie zaświadczenie wydawane będzie na pisemny wniosek podatnika podatku rolnego. Oczywiście projekt wskazuje także, kiedy takie zaświadczenie nie będzie mogło zostać wydane - taka sytuacja jest przewidziana w przypadku, gdy wnioskodawca będzie miał zaległości podatkowe w podatku rolnym.

Jaką wartość będą miały bony paliwowe otrzymywane przez rolników?

Projekt postanawia, iż maksymalną wartość bonów paliwowych należnych podatnikowi za okres półroczny określa się jako iloczyn powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie rolnym oraz kwoty podatku akcyzowego od oleju napędowego o zawartości siarki powyżej 0,05% do 0,2% włącznie.

W jakie sposób przebiegać będzie sprzedaż za bony paliwowe?

Proponuje się, aby sprzedawca miał obowiązek kasowania bonu bezpośrednio po dokonaniu sprzedaży, czyli miałby przystawiać na bonach pieczęć kasującą, swoją pieczątkę oraz przedziurkować bon.

Czy projekt przewiduje kary za nieprawidłowe korzystanie z uprawnień wynikających z omawianego projektu?

Oczywiście tak. Projekt postanawia, iż kto podrabia albo przerabia bon paliwowy albo upoważnienie do odbioru bonów, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do lat 3, albo obu tym karom łącznie.

Projekt miałby wejść w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.

Źródło:

  • Poselski projekt ustawy w sprawie bonów paliwowych dla gospodarstw rolnych (druk 4274).

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: