Pozostałe

Rząd planuje w 2010 r. powszechny spis rolny

Jaki spis rolny ma zostać przeprowadzony?

Byłby to pierwszy taki spis od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Dane zbierane podczas badań będą zapisywane bezpośrednio w systemach informatycznych, a formularz spisowy będzie miał formę elektroniczną, co oznacza odchodzenie od formularzy papierowych. W pracach spisowych w większym zakresie zostaną wykorzystane źródła administracyjne. Takie rozwiązania przewiduje przyjęty przez rząd projekt ustawy o przeprowadzeniu powszechnego spisu rolnego w 2010 r.

Ostatni spis odbył się w 2002 r. i od tego czasu w polskim rolnictwie wiele się zmieniło. Polska włączyła się w realizację Wspólnej Polityki Rolnej, wprowadzono mechanizmy rynkowe i systemy dopłat do rolnictwa. Dlatego spis zorganizowany w 2010 r. umożliwi zebranie informacji, dzięki którym zostanie zaktualizowana baza danych o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstwach domowych.

Jakie propozycje zawiera projekt?

Projekt ustawy zakłada, że w 2010 r. odbędzie się powszechny spis rolny. Byłby to pierwszy taki spis od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Od czasu przeprowadzenia w 2002 r. powszechnego spisu rolnego w polskim rolnictwie wiele się zmieniło, choćby w związku z włączeniem się naszego kraju w realizację Wspólnej Polityki Rolnej. Wprowadzono mechanizmy rynkowe i systemy dopłat do rolnictwa. Z członkostwa Polski w Unii Europejskiej wynika także konieczność dostarczania informacji o rolnictwie - w zakresie tematycznym i terminach określonych przez Komisję Europejską. Spis umożliwi zebranie danych służących zapewnieniu bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstwach domowych.

Dotychczas w spisach rolnych podstawowym źródłem informacji o gospodarstwie rolnym były informacje pozyskiwane bezpośrednio od rolników w drodze wywiadu przeprowadzanego przez rachmistrza spisowego. Zapisywał on uzyskane dane na formularzach papierowych. Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, przekazywały dane pocztą na formularzach sprawozdawczych. W spisie rolnym, który będzie przeprowadzony w 2010 r., przewiduje się szersze wykorzystanie źródeł administracyjnych, co oznacza, że informacje pobrane zostaną ze wszystkich dostępnych systemów administracyjnych. Dane - niewystępujące w rejestrach i systemach administracyjnych lub występujące w postaci nie dającej się wykorzystać do celów spisu - będą zebrane od użytkowników gospodarstw rolnych.

Zgodnie z projektem, formularz do spisu będzie miał formę elektroniczną. Planuje się wyeliminowanie formularzy papierowych. Dane zbierane podczas spisu będą zapisywane bezpośrednio w systemach informatycznych. W znacznym stopniu zostanie wykorzystany internet i wywiad telefoniczny prowadzony przez ankietera, wspomagany programem komputerowym.

W ramach spisu przewiduje się objęcie badaniem pełnym ok. 1,7 mln gospodarstw rolnych, prowadzących działalność rolniczą, o powierzchni użytków rolnych wynoszącej co najmniej 1 ha i ok. 10 tys. gospodarstw rolnych, prowadzących uprawę roślin lub chów zwierząt gospodarskich, o powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha. Badaniem reprezentacyjnym objętych ma być ok. 150 tys. pozostałych gospodarstw, tj. prowadzących działalność rolniczą o powierzchni poniżej 1 ha użytków rolnych (nie ujętych powyżej) oraz gospodarstw rolnych nieprowadzących działalności rolniczej. W ramach spisu przeprowadzone zostanie także badanie metod produkcji rolnej w 200 tys. gospodarstw rolnych.

Zgodnie z projektem ustawy, lista badanych zagadnień ma objąć m.in. ogólną charakterystykę gospodarstwa rolnego, informacje o powierzchni gruntów i zasiewów, liczebność i strukturę pogłowia zwierząt gospodarskich, dane o liczbie ciągników własnych i wspólnych oraz wybranych maszynach i urządzeniach rolniczych, a także informacje o zużyciu nawozów, strukturze dochodów gospodarstwa rolnego i korzystaniu z programów wsparcia dla rolnictwa.

Założono, że pracami spisowymi będą kierować: prezes GUS (generalny komisarz spisowy), wojewodowie (wojewódzcy komisarze spisowi) oraz wójtowie, prezydenci, burmistrzowie (gminni komisarze spisowi).

Źródło: www.premier.gov.pl
 

Podstawa:

  • Rządowy projekt ustawy o powszechnym spisie rolnym 2010 r., przedłożony przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (sejmowy druk nr 2018)

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Piotr

17.9.2010 6:32:45

Re: Rząd planuje w 2010 r. powszechny spis rolny

Do czego potrzebne są takie dane jak pesele wszystkich domowników! Spis ma służyć statystyce, obawiam się ze tak nie jest.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: